Skip to main content
Menu
US

Revvity Norge AS (“Revvity”) - Tjenestevilkår

1. Avtalevilkår

Disse Tjenestevilkår («Avtalen») skal styre alle bestillinger av tjenester («Tjenester») som leveres av Revvity til kunden («Kunden») og skal komme foran alle forhåndstrykte vilkår, standardvilkår eller andre vilkår som fremkommer i (i) Kundens kjøpsbestilling eller ethvert annet dokument hvor Tjenester bestilles, og / eller (ii) enhver tredjeparts innkjøpsplattform, som herved avvises og er uten virkning. Kundens innsending av en kjøpsbestilling eller et annet dokument som gjelder kjøp av Tjenester som svar på Revvity pristilbud eller estimat («Pristilbudet»), skal betraktes som et aksept av denne Avtalen, noe som utelukker ethvert annet vilkår som kommer frem eller som det refereres til i en slik kjøpsbestilling eller annet dokument, med mindre Kunden og Revvity har inngått en gyldig, aktiv skriftlig avtale som uttrykkelig opplyser at dets vilkår avløser og erstatter denne Avtalen. Til tross for det ovennevnte kan Revvity akseptere eller avslå, etter eget skjønn, en kjøpsbestilling for Tjenester.

2. Tjenestetilbud

Revvitys tjenestetilbud utføres i vanlig kontortid og omfatter, uten begrensing: (a) reparasjon, vedlikehold, relokalisering, resertifisering, opplæring, kvalifisering, teknisk støtte og programstøtte og andre tjenester på kundens instrumenter og enheter som utføres på grunnlag av tid og materiell (samlet sett, «Fakturerbare tjenester»), og (b) tjenesteordninger om levering av vedlikehold og reparasjoner etter utløp av produsentens garanti mot en fast avgift(«Tjenesteordning(er)»).

3. Tjenesteordninger

Revvity kan stille til veie et dokument som beskriver tilbudet om Tjenesteordninger som refereres til som en «Beskrivelse av Tjenester,» «Alternativer til tjeneste- og reparasjosordning» eller «DOS». DOS er et dokument som inneholder en beskrivelse av Tjenestene som dekkes av en Tjenesteordning. Den DOS som er gyldig på tidspunktet for det gjeldende Pristilbudet, om noen, er den DOS som skal innlemmes ved referanse i denne Avtalen og som skal gjelde for leveransen av Tjenestene.

a. Resertifisering av instrumenter. Revvity kan kreve resertifisering av instrumenter på grunnlag av tid og materiell som en forutsetning for å utføre Tjenester under en Tjenesteordning, om et instrument ikke har vært dekket av en garanti- eller Tjenesteordning umiddelbart før tidspunktet for Tjenestene.

b. Tilbehør og forbruksvarer. Tjenesteordninger dekker bare Revvity-instrumenter og omfatter ingen andre gjenstander, slikt som tilbehør eller annet støtteutstyr, selv om det er Revvity som har levert slikt utstyr, bortsett fra om noe annet er erklært i Pristilbudet fra Revvity. Revvity Tjenesteordninger dekker ikke utskiftning av forbruksvarer (slik som definert senere her).

c. Opplæring og relokalisering av instrumenter. Tjenesteordninger dekker ikke kundeopplæring eller tjenester knyttet til relokalisering av instrumenter, bortsett fra om noe annet er erklært skriftlig av Revvity.

d. Ekskluderinger. Tjenesteordninger inkluderer ikke oppgradering av programvare eller fastvare, unntatt der dette spesifikt er inkludert i Pristilbudet fra Revvity eller den gjeldende DOS, om en slik finnes. Videre inkluderer ikke Tjenesteordninger utskifting av deler, kostnader eller reparasjoner for feil eller skader som oppstår fra eller i forbindelse med (a) misbruk, feilbruk, feil håndtering, upassende eller inadekvat vedlikehold, svikt i håndteringen av utstyret i henhold til gjeldende spesifisering eller instruksjoner, eller bruk av ikke-kompatible løsemidler eller prøver med instrumentere, (b) årsaker som er utenfor Revvity rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, spenningssvingninger, svikt eller forstyrrelser i kommunikasjonslinjene, eller etsende kundeprøver, (c) installasjon av programvare eller grensesnitt, eller bruk sammen med programvare eller produkter, som ikke er levert eller godkjent av Revvity, (d) elektriske arbeider, transport, endringer, relokalisering, avinstallering, reparasjon eller tjeneste som er utført av Kunden eller av personer som ikke er Revvitys autoriserte personell, (e) inntrengingsaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, datavirus, hackere eller annen uautorisert samhandling med instrumenter eller programvare som har en skadelig virkning på normal drift, (f) økonomiske reparasjoner eller (g) handlinger som ikke er utført av Revvity. Videre vil deler som er i kontakt med enhver væske, inkludert, men ikke begrenset til, forseglinger, filtre, pakninger, ventiler, sprøyter, rør, spisser osv. betraktes som fuktet og det anses at brukeren skal stå for utskiftningen, og det dekkes ikke av noe Tjenesteordning, med mindre noe annet er nevnt i Pristilbudet fra Revvity.

e. Varighet. Med mindre noe annet er uttrykkelig nevnt i Pristilbudet eller under DOS til den anskaffede Tjenesteordningen, er Tjenesteordningen og denne Avtalen gyldig i ett (1) år, med begynnelse på den dato som er oppført av Revvity i dets Pristilbud eller som ellers er spesifisert overfor Kunden. Om en hvilken som helst faktura som Kunden har mottatt har forfalt uten betaling, som relaterer seg til en hvilken som helst konto hos Revvity, kan Revvity, etter en skriftlig varsel til Kunden, suspendere Tjenesteleveransene, kreve betalingen for det utestående beløp knyttet til denne Avtalen, og / eller terminere denne Avtalen.

f. Terminering. En Tjenesteordning kan termineres av en hvilken som helst av partene ved minst tretti (30) dagers skriftlig varsel til den andre parten. Imidlertid, under betingelse av, at Kunden velger å terminere av bekvemmelighetshensyn før avslutningen av varigheten av en slik Tjenesteordning, vil Kundens samlede forpliktelse overfor Revvity i henhold til denne Avtalen være lik det største av (i) den samlede prisen på Tjenester som faktiske er utført og utgifter som faktisk er påløpt i betjeningen av utstyret som er dekket av Tjenesteordningen, beregnet etter Revvitys eget skjønn ved bruk av de gjeldende ikke-rabatterte faktureringssatser, eller (ii) den proratiske prisen på Tjenesteordningen på den dagen termineringen trer i kraft, pluss 15 % av den totale avgiften som er betalt for den underliggende Tjenesteordningen, som ikke skal overstige den samlede verdien på den underliggende Tjenesteordningen. Hvis det gjøres betalinger til Revvity utover dette beløpet, så kan Revvity utstede, til Kunden, et tilgodehavende som Kunden kan benytte ved fremtidige anskaffelser fra Revvity for instrumenter, forbruksvarer eller Tjenesteordninger. Revvity gjennomfører ikke tilbakebetalinger på kontoer ved tidlig terminering av Tjenesteordninger. Om noen av partene bryters de forpliktelser man har i denne Avtalen, vil den part som ikke står for bruddet gi den brytende part et skriftlig varsel om bruddet, og en mulighet til å rette opp bruddet innenfor en periode på femten (15) virkedager etter levering av et slikt varsel om brudd. Om parten som står bak bruddet ikke retter opp, vil Avtalen automatisk terminere.

4. Fakturerbare Tjenester

Fakturerbare Tjenester skal utføres i henhold til Revvitys Pristilbud, som skal spesifisere den typer Tjenester som skal leveres, inkludert, men ikke begrenset til, alle spesifikke instrumenter og utstyr som trenger Tjenester.

a. Generelle Tjenester. Fakturerbare Tjenester inkluderer generelt, men er ikke begrenset til, alle reparasjoner, tilfeldigheter, relokalisering, kalibrering eller andre tjenester som belastes på grunnlag av tid og materialer, med de satser som er spesifisert i Pristilbudet fra Revvity. Alle reiser og reiserelaterte utgifter skal faktureres separat. Instrumenter som ikke dekkes av Tjenesteordningen eller garanti, og hvor Kunden etterspør tjenester, skal anses som fakturerbare tjenester fra Revvity.

b. Ikke-utførte Tjenester. Med mindre noe annet er spesifisert i Revvitys Pristilbud, er følgende ikke inkludert i Fakturerbare Tjenester: (a) installasjon av programvare eller grensesnitt, eller bruk i kombinasjon med programvare eller produkter, som ikke er levert eller godkjent av Revvity, (b) elektriske arbeider, transport, endring, relokalisering, avinstallering eller gjeninstallering, eller (c) oppgraderinger av programvare eller fastvare.

c. Fakturering. Revvity fakturerer alle timer rundet av opp til nærmeste halve time. Alle deler og forbruksvarer som kreves for en reparasjon, vil faktureres til gjeldende listepris, med mindre noe annet er uttrykt i Revvitys Pristilbud.

d. Varighet og terminering. Aksept av Kundens kjøpsbestilling for Fakturerbare Tjenester avhenger av tilgjengelighet og Revvity kan avslå en slik bestilling av ulike årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, foreldet instrument, tilgang til deler eller tilstanden til instrumentet. Hvis Kunden ikke har betalt en hvilken som helst forfalt faktura knyttet til en hvilken som helst konto hos Revvity, kan Revvity avslå enhver innsendt kjøpsbestilling. Etter aksept, kan begge parter terminere de Fakturerbare Tjenester gjennom en tretti (30) dagers skriftlig varsel til den andre part, imidlertid under betingelse av, at om der er Kunden som terminerer vil Revvity være berettiget til å få betaling for alle Tjenester som er utført frem til og med termineringsdato (inkludert pågående arbeid), og alle ikke-kansellerbare eller refunderbare utgifter som er faktisk påført før termineringsdato.

5. Rimelige anstrengelser

Revvity vil gjøre rimelig anstrengelser etter omstendighetene for å levere Tjenestene så raskt som mulig. Tjenestene vil berammes til et tidspunkt som avtales gjensidig mellom Revvity og Kunden. Deler og komponenter som er skiftet ut eller på en annen måte benyttet i reparasjonen av instrumentet, skal enten være nye eller gjenopprettet, etter Revvitys skjønn. Aksept av Tjenesten til skje ved utførelse. Revvity kan prøve å diagnostisere og løse Tjeneste-relaterte saker over telefon eller elektronisk. Kunden må følge problemidentifisering, løsningen og prosedyren som Revvity spesifiserer, og Kunden er eneansvarlig for handlinger og utelatelser fra Kundens sluttbrukere med hensyn til slike fjernløsninger. Hvis aktuelt kan Revvity kreve retur av spesifikke deler til dets depot for betjening eller for å bistå i problemidentifisering og Kunden må følge Revvitys instrukser om hvordan returen skal finne sted. Svikt i installering og bruk av tilgjengelige verktøy og utstyr for fjerntilkobling for direkte problemrapporting, fjernidentifisering av problemer og løsninger, kan medføre økt responstid og tilleggskostnader for kunden.

6. Kundens ansvar

Relokalisering av instrumenter kan føre til ytterligere tjenesteavgifter, endrede responstider for tjenester, og er, ved flytting, avhengig av tilgjengelighet. Kunder må fjerne produkter som ikke er kvalifiserte for få Tjenester, for å la Revvity utføre Tjenestene og det kan påløpe ytterligere avgifter for tilleggsarbeid som skyldes manglende fjerning av slike produkter. Kunden er ansvarlig for å opprettholde en prosedyre på utsiden av instrumentet som kan gjenskape tapte eller endrede Kundefiler, -data eller -programmer. Kunden vil varsle Revvity hvis instrumentet brukes i omgivelser som utgjør en potensiell helsefare. Kunden er ansvarlig for å fullt ut dekontaminere Kundens instrument eller dets komponenter ved forekomst av radioaktive, biologiske, giftige eller andre farlige materialer eller stoffer, før Revvity utfører noen Tjenester. Revvity kan be om at Kunden sender inn nøyaktige og fullstendige sertifikater for dekontaminering.

7. Pris og betaling

Prisen ekskluderer alle gjeldende salgs-, merverdi- eller lignende skatter som er betalbare av Kunden. Betaling forfaller ved Kunden mottak av faktura. Med mindre betaling i avdrag er skriftlig avtalt mellom Revvity og Kunden, skal Kunden betale fullt ut til den adresse som er oppgitt på fakturaen fra Revvity. Fakturaer som ikke er betalt i tide vil være underlagt den minste av femten prosent (15 %) årlig eller den maksimale rådende rentesatsen som loven tillater, beregnet fra dagen for mislighold og frem til og med den dagen full betaling foreligger. Hvis Revvity engasjerer et inndrivelsesselskap og / eller advokat for inndrive forfalte beløp, kan Revvity fakturere Kunden for, og Kunden vil betale, alle kostnader for inndrivelse, inkludert og ikke begrenset til, rimelig advokatsalær.

8. Garanti

Revvity garanterer at det vil levere Tjenester som minst er i samsvar med de generelt aksepterte standarder som er rådende i bransjen for instrumentreparasjoner, til den tid og på det sted hvor de utføres. Lovbestemmelsene om garantier er herved uttrykkelig ekskludert. Garantikrav må gjøres innen nitti (90) dager etter at Tjenestene er utført. REVVITY GIR OVERHODET INGEN ANDRE GARANTIER AV NOEN ANDRE TYPER, UTTRYKTE ELLER INNEFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BREGRENSET TIL, GARANTIER OM EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET MED HENSYN TIL DETS TJENESTER, HVIS GARANTIER UTTRYKKELIG FRASKRIVES. REVVITYS ENESTE ANSVAR UNDER DENNE AVTALEN FOR BRUDD PÅ GARANTI, ER NY UTFØRING AV TJENESTEN INNEN RIMELIG TID ELLER TILBAKEBETALING AV AVGIFTEN SOM ER BETALT FOR DE MANGELFULLE TJENESTENE, ETTER REVVITYS VALG. DETTE ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE KOMPENSASJON FOR ET HVILKET SOM HELST BRUDD I GARANTIEN.

9. Garantibegrensing

I SÅ STORT OMFAG SOM TILLATT AV LOVEN, SKAL IKKE REVVITY VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KVANTIFISERBARE, INDIREKTE, TILFELDIGE, PÅFØLGENDE eller straffbare SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV MULIGHET, TAP AV DATA, TAP AV BRUK ELLER TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE) I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, de leverte tjenester ELLER PÅ ANNET SETT, SELV OM REVVITY PÅ FORHÅND VARSLES OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UTE AT DET BEGRENSER DET OVER, Revvitys ansvar i FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, de leverte tjenestene ELLER PÅ ANNET SETT skal IKKE overstige, og KUNDENs eksklusive kompensasjon skal begrenses til, det beløpet som faktisk er betalt av Kunden FOR TJENESTENE.

10. Forbruksvarer

Kostnadene for Forbruksvarer som er levert av Revvity under utførelsen av Tjenestene er Kundens ansvar, med mindre noe annet er nevnt i Revvitys Pristilbud eller DOS, om noen slik finnes. «Forbruksvarer» omfatter, uten begrensing, Revvitys vanlige og sedvanlige deler, leveranser og andre gjenstander som forbrukes da de er av en slik en art eller har en slik tiltenkt bruk, samt de som er nevnt i det gjeldende instruments bruksanvisning.

11. Overholdelse av lov

Revvity kommer ikke med noen påstander om at Tjenestene det leverer vil møte eller tilfredsstille standardene til noe myndighetsorgan. Kunden samtykker i at det er Kundens ansvar å på et passende sett tilfredsstille de krav som settes av myndigheter eller sertifisering, og at alle kravene som stilles av et myndighetsorgan eller en annen organisasjon er Kundens ansvar.

12. Konfidensialitet

Kunden vil holde konfidensiell og ikke avsløre, og vil sørge for at dets medarbeidere holder konfidensiell og ikke avslører, all informasjon som er av konfidensiell art som deles av Revvity, inkludert og uten begrensing, tjenesteveiledninger og relatert materiale, design og tegninger, skriftlige eller muntlige instruksjoner, metoder, prosesser, apparater, know-how, programvarekode, og annet som data og kunnskap. Konfidensiell Informasjon omfatter også informasjon som, uansett merking og overføringsmetode, bør anses som informasjon som en Kunde med rimelighet kan anse er Revvitys konfidensielle informasjon.

13. Ukontrollerbare omstendigheter

Revvity vil ikke være ansvarlig for manglende utførelse av sine forpliktelser i denne Avtalen i den grad årsaken er omstendigheter som er utenfor dets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, streik, lockout, opprør, krigshandlinger, epidemier, svikt i kommunikasjonslinjer og strøm. Videre, Revvity vil ikke være ansvarlig for forsinkelser i Tjenestene som skyldes handlinger eller unnlatelse fra Kundens side.

14. Overdragelse og rådende lov

Hverken denne Avtalen eller noen Tjenesteordning kan overdras eller på annen måte overføres av Kunden. Denne Avtalen og eventuelle underliggende Tjenesteordninger skal styres av lovene i Norge, unntatt dets regler om lovkonflikter, og alle tvister skal underlegges den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene der.

15. Endring; Hele Avtalen

Ingen endringer eller forandringer på denne Avtalen vil være bindende, med mindre de er skriftlige og undertegnet av en autorisert representant for både Revvity og Kunden. Denne Avtalen, sammen med Revvitys Pristilbud vedrørende Tjenestene og Revvitys DOS, om noen, utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til det som er dekket i denne. I den grad det blir avgjort at noen bestemmelser i denne Avtalen er ulovlige eller ikke mulig å håndheve, vil resten av denne Avtalen forbli i full kraft og virkning.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.