Skip to main content
Menu
US

Revvity Finland Oy (”Revvity”) - Palveluehdot

1. Sopimusehdot

Näitä palveluehtoja (”sopimus”) sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka koskevat Revvityn asiakkaalle (”asiakas”) tarjoamia palveluita (”palvelut”). Nämä ehdot ovat etusijalla kaikkiin aiemmin painettuihin, vakiomuotoisiin tai muihin ehtoihin nähden, jotka on esitetty (i) asiakkaan ostotilauksessa tai missä tahansa muussa palveluiden tilaamista koskevassa asiakirjassa ja/tai (ii) millä tahansa kolmannen osapuolen hankinta-alustalla; täten ne hylätään ja mitätöidään. Kun asiakas lähettää ostotilauksen tai muun palveluiden ostoa koskevan asiakirjan vastauksena Revvityn tarjoukseen tai arvioon (”tarjous”), asiakkaan katsotaan hyväksyvän tämän sopimuksen. Tällöin suljetaan pois kaikki muut ehdot, jotka on mainittu kyseisessä ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa tai joihin viitataan siinä, elleivät asiakas ja Revvity ole solmineet voimassa olevaa, aktiivista, kirjallista sopimusta, jonka mukaan nimenomaisesti sen ehdot syrjäyttävät ja korvaavat tämän sopimuksen. Edellä mainitusta huolimatta Revvity voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä palveluita koskevan ostotilauksen.

2. Palvelutarjonta

Revvityn palvelutarjonta sisältää rajoituksetta seuraavat: (a) korjaus, kunnossapito, siirto, uudelleensertifiointi, koulutus, laatuhyväksyntä, tekninen ja sovellustuki sekä muut palvelut koskien asiakkaan välineitä ja laitteita aika- ja materiaaliperusteella tarjottuna (yhdessä ”laskutettavat palvelut”); ja (b) palvelusuunnitelmat, jotka tarjoavat valmistajan takuun jälkeisiä kunnossapito- ja korjauspalveluita kiinteää maksua vastaan (”palvelusuunnitelma(t)”).

3. Palvelusuunnitelmat

Revvity voi tarjota asiakirjan, jossa kuvataan sen palvelusuunnitelmatarjonta ja johon viitataan nimityksellä ”palveluiden kuvaus”, ”palveluiden korjaussuunnitelmavaihtoehdot” tai ”palvelukuvaus”. Palvelukuvaus on asiakirja, joka sisältää palvelusuunnitelman kattamien palveluiden kuvauksen. Sovellettavan tarjouksen aikana kulloinkin voimassa oleva mahdollinen palvelukuvaus on palvelukuvaus, joka sisällytetään viittauksena tähän sopimukseen ja jota sovelletaan kyseisten palveluiden toimitukseen.

a. Instrumentin uudelleensertifiointi. Revvity saattaa edellyttää Instrumentin uudelleensertifiointia aika- ja materiaaliperusteella ehtona palveluiden suorittamiselle palvelusuunnitelman mukaisesti, jos instrumentti ei ole ollut takuun tai palvelusuunnitelman alainen juuri ennen palveluiden ajankohtaa.

b. Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet. Palvelusuunnitelmat kattavat vain Revvityn instrumentit eivätkä sisällä mitään muita tuotteita, kuten lisävarusteita tai muita lisälaitteita, vaikka Revvity olisi toimittanut kyseiset tuotteet, ellei Revvityn tarjouksessa ole muutoin mainittu. Revvityn palvelusuunnitelmat eivät kata kulutustarvikkeiden (kuten määritetty jäljempänä) vaihtoa.

c. Koulutus ja instrumentin siirto. Palvelusuunnitelmat eivät sisällä asiakkaan koulutusta tai palveluita, jotka liittyvät instrumenttien siirtoon, ellei Revvity ole muutoin nimenomaisesti kirjallisesti maininnut.

d. Poissulkemiset. Palvelusuunnitelmat eivät sisällä ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä, paitsi jos ne on nimenomaisesti sisällytetty Revvityn tarjoukseen tai mahdolliseen sovellettavaan palvelukuvaukseen. Palvelusuunnitelmat eivät myöskään sisällä osien vaihtoa eivätkä vikoja tai vaurioita koskevia kustannuksia tai korjauksia, jos ne johtuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (a) väärinkäyttö, virheellinen käyttö, virheellinen käsittely, epäasianmukainen tai riittämätön kunnossapito, laitteen käyttäminen sovellettavien määritysten tai ohjeiden vastaisesti taikka epäsopivien liuotteiden tai näytteiden käyttö instrumentin kanssa; (b) syyt, jotka ovat Revvityn kohtuullisen hallinnan ulkopuolella, mukaan lukien rajoituksetta ylivoimaiset esteet, virtapiikit tai sähkökatkot, tietoliikenneyhteyksien viat tai häiriöt taikka korrosiiviset asiakkaan näytteet; (c) ohjelmiston tai liitännän asennus taikka käyttö yhdessä sellaisten ohjelmistojen tai tuotteiden kanssa, joita Revvity ei ole toimittanut tai hyväksynyt; (d) sähkötyö, kuljetus, muuntaminen, siirto, asennuksen poisto, uudelleenasennus, korjaus tai huolto, jonka on suorittanut asiakas tai henkilö, joka ei ole Revvityn hyväksymää henkilöstöä; (e) hyökkäävä toiminta, mukaan lukien rajoituksetta tietokonevirukset, hakkerit tai muu sellainen hyväksymätön vuorovaikutus välineen tai ohjelmiston kanssa, joka vaikuttaa haitallisesti tavanomaisiin toimintoihin; (f) epätaloudelliset korjaukset; tai (g) toimet, joita Revvity ei ole suorittanut. Lisäksi osia, jotka ovat kosketuksissa mihin tahansa nesteeseen, mukaan lukien rajoituksetta tiivisteet, suodattimet, tiivistysrenkaat, venttiilit, ruiskut, kärjet jne., pidetään kastuneina ja ne katsotaan käyttäjän vaihdettaviksi osiksi eikä mikään palvelusuunnitelma kata niitä, ellei Revvityn tarjouksessa ole muutoin mainittu.

e. Voimassaoloaika. Ellei tarjouksessa tai ostetun palvelusuunnitelman mukaisessa palvelukuvauksessa ole muutoin nimenomaisesti mainittu, palvelusuunnitelman ja tämän sopimuksen voimassaoloaika on yksi (1) vuosi, alkaen päivämäärästä, jonka Revvity määritti tarjouksessaan tai joka muutoin annettiin tiedoksi asiakkaalle. Jos asiakkaan mihin tahansa Revvityllä olevaan tiliin liittyvien minkä tahansa laskujen maksu on myöhässä, Revvity voi, annettuaan kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle, keskeyttää palvelut, vaatia maksua tämän sopimuksen mukaisesti erääntyneestä saldosta ja/tai irtisanoa tämän sopimuksen.

f. Päättyminen. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa palvelusuunnitelman antamalla vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle; edellyttäen kuitenkin, että jos asiakas päättää tehdä irtisanomisen ilman syytä ennen kyseisen palvelusuunnitelman voimassaoloajan päättymistä, asiakkaan kokonaismaksuvelvollisuus Revvitylle tämän sopimuksen mukaisesti on yhtä suuri kuin suurempi seuraavista: (i) todellisuudessa suoritettujen palveluiden ja todellisuudessa aiheutuneiden kulujen kokonaishinta huollettaessa palvelusuunnitelman kattamaa laitetta, laskettuna Revvityn yksinomaisella harkinnalla käyttäen sen kulloinkin vallitsevia, ei-alennettuja laskutettavia hintoja, tai (ii) palvelusuunnitelman suhteellisesti jaettu hinta sen voimassaolon alkamispäivästä päättymispäivään asti plus 15 % taustalla olevasta palvelusuunnitelmasta maksetusta kokonaismaksusta, ylittämättä taustalla olevan palvelusuunnitelman kokonaisarvoa. Jos Revvitylle suoritetaan tämän summan ylittävä maksu, Revvity myöntää asiakkaalle hyvityksen, jonka asiakas voi käyttää tuleviin Revvityiltä tehtäviin välineiden, kulutustarvikkeiden tai palvelusuunnitelmien ostoihin. Revvity ei tarjoa käteispalautuksia minkään palvelusuunnitelman ennenaikaisesta peruutuksesta. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, ei-rikkova osapuoli antaa rikkovalle osapuolelle kirjallisen huomautuksen kyseisestä rikkomuksesta ja mahdollisuuden korjata kyseinen rikkomus viidentoista (15) arkipäivän aikana rikkomusta koskevan huomautuksen toimittamisesta. Jos rikkova osapuoli ei korjaa rikkomusta, sopimus päättyy automaattisesti.

4. Laskutettavat palvelut

Laskutettavat palvelut suoritetaan Revvityn tarjouksen mukaisesti. Siinä määritellään tarjottavien palveluiden tyypit, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tietyt välineet ja laitteet, jotka edellyttävät palveluita.

a. Palvelut yleisesti. Laskutettavat palvelut sisältävät yleensä rajoituksetta korjaukset, satunnaiset viat, siirron, kalibroinnin, koulutuksen tai muut palvelut, jotka veloitetaan aika- ja materiaaliperusteella Revvityn tarjouksessa määritetyin hinnoin. Mahdolliset matkakulut ja matkustukseen liittyvät kulut laskutetaan erikseen. Välineet, joita palvelusuunnitelma tai takuu ei kata ja joita koskevaa palvelua asiakas pyytää, otetaan huomioon Revvityn laskutettavissa palveluissa.

b. Palvelut, joita ei suoriteta. Ellei Revvityn tarjouksessa ole muutoin määritetty, laskutettavat palvelut eivät sisällä seuraavia: (a) ohjelmiston tai liitännän asennus taikka käyttö yhdessä sellaisten ohjelmistojen tai tuotteiden kanssa, joita Revvity ei ole toimittanut tai hyväksynyt; (b) sähkötyö, kuljetus, muuntaminen, siirto, asennuksen poisto tai uudelleenasennus; tai (c) ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivitykset.

c. Laskutus. Revvity laskuttaa kaikki tunnit pyöristettyinä lähimpään puoleen tuntiin. Kaikki korjaukseen tarvittavat osat ja kulutustarvikkeet laskutetaan vallitsevalla listahinnalla, ellei Revvityn tarjouksessa ole muutoin mainittu.

d. Voimassaoloaika ja päättyminen. Asiakkaan laskutettavia palveluita koskevan ostotilauksen hyväksyntä edellyttää saatavuutta, ja Revvity voi hylätä kyseisen tilauksen mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta välineen vanhentuminen, osien saatavuus tai välineen kunto. Jos asiakkaan mihin tahansa Revvityllä olevaan tiliin liittyvien minkä tahansa laskujen maksu on myöhässä, Revvity voi hylätä minkä tahansa lähetetyn ostotilauksen. Kun hyväksyntä on tehty, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa laskutettavat palvelut antamalla vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle; edellyttäen kuitenkin, että jos asiakas teki irtisanomisen, Revvity on oikeutettu perimään takaisin maksun kaikista päättymispäivän loppuun asti tarjotuista palveluista (mukaan lukien käynnissä olevasta työstä) ja mistä tahansa ei-peruutettavista tai ei-palautettavista kuluista, jotka aiheutuivat todellisuudessa ennen päättymispäivää.

5. Kohtuulliset toimet

Revvity käyttää olosuhteisiin nähden kohtuullisia toimia tarjotakseen palvelut niin pian kuin mahdollista. Palvelut sijoitetaan ajankohtaan, josta Revvity ja asiakas sopivat yhdessä. Vaihdetut tai instrumentin korjauksessa muutoin hyödynnetyt osat ja komponentit voivat olla joko uusia tai kunnostettuja Revvityn harkinnan mukaan. Palvelun hyväksyntä tapahtuu sen suorituksen jälkeen. Revvity voi yrittää diagnosoida ja ratkaista huolto-ongelmia puhelimitse tai sähköisesti. Asiakkaan on noudatettava Revvityn nimeämiä ongelmien määrityksen tapoja, ratkaisuja ja menettelyjä, ja yksinomaan asiakas on vastuussa asiakkaan loppukäyttäjien toimista tai laiminlyönneistä kyseisten etäratkaisujen osalta. Revvity voi soveltuvin osin vaatia tietyn osan palauttamista jakelukeskukseensa huoltoa tai ongelmien määrityksessä avustamista varten, ja asiakkaan on noudatettava Revvityn palautusohjeita. Jos saatavilla olevia etäyhteystyökaluja ja -laitteita ei asenneta ja käytetä etänä suoritettavaa ongelmien määritystä ja ongelmien ratkaisua varten, vasteaika asiakkaalle saattaa kasvaa ja asiakkaalle saattaa aiheutua lisäkustannuksia.

6. Asiakkaan vastuut

Instrumenttien siirrosta voi seurata ylimääräisiä huoltokuluja, ja huollon vasteajat voivat muuttua sen vuoksi. Jos instrumentteja siirretään, edellytyksenä on saatavuus. Asiakkaan on poistettava tuotteet, joita palvelu ei koske, jotta Revvity voi suorittaa palvelut. Jos kyseisiä tuotteita ei poisteta ja siitä syntyy lisätyötä, voi aiheutua lisämaksuja. Asiakas on vastuussa instrumentin ulkopuolisten järjestelmien ylläpitämisestä, jotta asiakkaan menetetyt tai muuttuneet tiedostot, tiedot tai ohjelmat voidaan palauttaa. Asiakas ilmoittaa Revvitylle, jos instrumenttia käytetään mahdollisen terveysvaaran aiheuttavassa ympäristössä. Asiakas on vastuussa asiakkaan instrumentin tai sen komponenttien puhdistamisesta täysin radioaktiivisista, biologisista, myrkyllisistä tai muista vaarallisista materiaaleista tai aineista, ennen kuin Revvity suorittaa mitään palveluita. Revvity voi vaatia asiakasta lähettämään tarkan ja täydellisen todistuksen puhdistuksesta.

7. Hinta ja maksu

Hinnat eivät sisällä sovellettavia myynti-, arvonlisä- tai vastaavia veroja, jotka asiakkaan on maksettava. Maksu erääntyy asiakkaalle laskun vastaanottamisen jälkeen. Elleivät Revvity ja asiakas ole sopineet osamaksuehdoista kirjallisesti, asiakkaan on toimitettava maksu täysimääräisenä Revvityn laskussa esitettyyn osoitteeseen. Jos laskuja ei makseta ajoissa, niitä koskee pienempi seuraavista: viisitoista prosenttia (15 %) vuodessa tai suurin vallitseva lakisääteinen korko, laskettuna myöhästymispäivästä sen päivän loppuun asti, jolloin maksu maksetaan täysimääräisenä. Jos Revvity käyttää perintätoimistoa ja/tai asianajajaa maksamattomien summien perimiseen, Revvity voi laskuttaa asiakkaalta kaikki perintäkustannukset, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajopalkkiot, ja asiakkaan on maksettava ne.

8. Takuu

Revvity takaa tarjoavansa palvelut vähintään yleisesti hyväksyttyjen, laitteiden korjausalalla suorituksen ajankohtana ja suorituspaikalla vallitsevien standardien mukaisesti. Takuuta koskevat lakisääteiset oikeudet suljetaan täten nimenomaisesti pois. Takuuvaatimukset on esitettävä yhdeksänkymmenen (90) päivän sisällä palveluiden suorittamisen jälkeen. REVVITY EI ANNA MINKÄÄNLAISIA MUITA TAKUITA, EI NIMENOMAISIA EIKÄ IMPLISIITTISIÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MYYNTIKELPOISUUDESTA SEN PALVELUIDEN OSALTA; NÄMÄ TAKUUT KIISTETÄÄN NIMENOMAISESTI. REVVITYN AINOA TAKUURIKKOMUSTA KOSKEVA VASTUU JA VELVOLLISUUS TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA ON PALVELUIDEN UUDELLEENSUORITTAMINEN KOHTUULLISESSA AJASSA TAI PUUTTEELLISISTA PALVELUISTA MAKSETUN MAKSUN PALAUTTAMINEN, REVVITYN VALINNAN MUKAAN. NÄMÄ OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET OIKEUSSUOJAKEINOT KAIKISSA TAKUURIKKOMUKSISSA.

9. Vastuun rajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SALLII, REVVITY EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ tai rangaistusluonteisista VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MAHDOLLISUUKSIEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, KÄYTÖN MENETYS TAIKKA TULOJEN TAI VOITON MENETYS ) TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTEYDESSÄ, tarjottujen palveluiden yhteydessä TAI MUUTOIN, VAIKKA REVVITYÄ OLISI VAROITETTU ETUKÄTEEN KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA Revvityn vastuu TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTEYDESSÄ, tarjottujen palveluiden yhteydessä TAI MUUTOIN EI ylitä asiakkaan PALVELUISTA todellisuudessa maksamaa summaa, ja ASIAKKAAN yksinomainen oikeussuojakeino rajoittuu missä tahansa tapauksessa tähän summaan.

10. Kulutustarvikkeet

Revvityn palveluiden suorittamiseen järjestämien kulutustarvikkeiden kustannukset ovat asiakkaan vastuulla, ellei Revvityn tarjouksessa tai mahdollisessa palvelukuvauksessa ole muutoin esitetty. ”Kulutustarvikkeet” sisältävät rajoituksetta Revvityn tavalliset ja tavanomaiset osat, tarvikkeet ja muut tavarat, jotka ovat kulutustuotteita luonteensa tai käyttötarkoituksensa perusteella, ja ne, jotka on lueteltu sovellettavan instrumentin käyttöoppaassa.

11. Lain noudattaminen

Revvity ei esitä mitään väitettä siitä, että sen tarjoamat palvelut täyttävät tai tyydyttävät minkään julkisen vallan elimen standardit. Asiakas hyväksyy sen, että on asiakkaan vastuulla varmistaa, että kyseiset palvelut ovat riittävät sen sääntely- tai sertifiointivaatimusten täyttämistä varten, ja että kaikki julkisen vallan elimen tai muun organisaation vaatimukset ovat asiakkaan vastuulla.

12. Luottamuksellisuus

Asiakas pitää salassa kaikki Revvityn luovuttamat luottamukselliset tiedot, ei luovuta niitä ja huolehtii siitä, että sen työntekijät pitävät ne salassa eivätkä luovuta niitä, mukaan lukien rajoituksetta palveluohjeet ja niihin liittyvät materiaalit, mallit ja piirustukset, kirjalliset tai suulliset ohjeet, menetelmät, prosessit, laitteet, tietotaito, ohjelmistokoodit ja muu vastaava tieto ja tietämys. Luottamukselliset tiedot sisältävät myös tiedot, jotka merkintä- ja siirtomenetelmästä riippumatta katsottaisiin kuuluvan niiden tietojen laajuuteen, jotka asiakas kohtuudella katsoisi Revvityn luottamuksellisiksi tiedoiksi.

13. Hallitsemattomat olosuhteet

Revvity ei ole vastuussa tai korvausvastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittamatta jättämisestä siltä osin kuin syynä ovat sen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevat olosuhteet, mukaan lukien rajoituksetta ylivoimaiset esteet, lakot, työsulut, kapinat, sotatoimet, epidemiat, tietoliikenneyhteyksien häiriöt ja sähkökatkot. Revvity ei myöskään ole vastuussa asiakkaan toimien tai laiminlyöntien aiheuttamista palveluviiveistä.

14. Luovuttaminen; sovellettava laki

Asiakas ei saa luovuttaa eikä muutoin siirtää tätä sopimusta eikä mitään palvelusuunnitelmaa. Tähän sopimukseen ja mahdollisiin taustalla oleviin palvelusuunnitelmiin sovelletaan Suomen lakeja, pois lukien sen lainvalintasäännöt, ja kaikkiin riitoihin sovelletaan sen tuomioistuinten yksinomaista tuomiovaltaa.

15. Muutokset; koko sopimus

Mikään tämän sopimuksen muutos tai muunnelma ei ole sitova, ellei sitä ole tehty kirjallisesti ja ellei se ole sekä Revvityn että asiakkaan valtuutetun edustajan allekirjoittama. Tämä sopimus, yhdessä Revvityn palveluita koskevan tarjouksen ja Revvityn mahdollisen palvelukuvauksen kanssa, on osapuolten välinen koko sopimus sen aihepiiristä. Jos tämän sopimuksen jonkin ehdon todetaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muu osa tästä sopimuksesta pysyy täysimääräisenä voimassa.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.