Skip to main content
Menu
US

Revvityn yleiset myyntiehdot

1. Sovellettavuus; Sopimuksen tekeminen

1.1 Nämä myyntiehdot (nämä "ehdot") ovat ainoat ehdot, jotka säätelevät instrumenttien, laitteistojen ja kulutustuotteiden ("Tuotteet") myyntiä tuotteidemme ostajalle ("Asiakas"). Nämä ehdot ja niihin liittyvät tarjoukset, myyntivahvistukset, lähetysluettelot ja/tai laskuasiakirjat (kollektiivisesti "sopimus") muodostavat asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset joko suullisesti tai kirjallisesti tehdyt yksimielisyydet, sopimukset, lausunnot, takuut ja viestinnät.  Nämä ehdot ovat etusijalla kaikkiin ennalta painettuihin, standardeihin tai muihin ehtoihin, jotka on määritelty (i) asiakkaan ostotilauksessa tai muussa tuotteiden tilaamiseen käytetyssä asiakirjassa ja/tai (ii) missä tahansa kolmannen osapuolen hankinta-alustassa, jotka täten hylätään ja ovat mitättömiä. Asiakkaan tilauksen täyttäminen ei merkitse minkään asiakkaan ehtojen hyväksymistä, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa näitä ehtoja ja asiakkaan käyttöehdot hylätään nimenomaisesti. Asiakkaan suostumus tarjouksiin edellyttää nimenomaan asiakkaan suostumusta näihin ehtoihin, ja asiakkaan suostumuksen näihin ehtoihin määräytyy ratkaisevasti asiakkaan meille toimittaman ostotilauksen perusteella.

2. Hinnoittelu

2.1 Ellei nimenomaisesti toisin mainita, kaikki hintatarjoukset ovat voimassa vain kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Hintamme eivät sisällä arvonlisäveroa ja myyntiveroa, jotka maksetaan alkuperäisen toimituksen maassa. Ellei toisin mainita, jakelu-, rahti-, käsittely- ja/tai asennuskustannukset lisätään hintaan lähetyspäivänä voimassa olevaan hintaan. Hintoja voidaan oikaista eritelmien, määrien, raakamateriaalien, tuotantokustannusten, kuljetusjärjestelyjen (mukaan lukien muttei rajoittuen toimituksen alkuperäisen maan ulkopuolelle), asiakkaan toimituksen viivästymisen tai muiden ehtojen perusteella, jotka eivät sisälly alkuperäiseen tarjoukseen.      

2.2 Tehtyjä tilauksia ei voi peruuttaa, ellemme anna kirjallista suostumusta peruutukseen, ja asiakas maksaa kaikki mahdolliset peruutus- ja uudelleenvarastointikustannukset.

3. Maksuehdot

3.1 Asiakas maksaa kaikki laskutetut summat kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Maksut suoritetaan suoraan meille ilman vähennyksiä.   

3.2 Mikäli asiakkaan maksu viivästyy, meillä on oikeus periä korkoa sovellettavan lain mukaisella viivästyskorolla ja korkeintaan sovellettavan lain sallimassa määrässä. Korkojen periminen ei vaikuta muihin mahdollisiin oikeuksiimme tai oikeussuojakeinoihimme.   

3.3 Asiakkaan vastakanteista johtuva pidätysoikeuden kuittaus tai soveltaminen, jotka olemme kiistäneet ja jotka eivät ole lainvoimaisia, eivät sisälly ehtoihin. Minkä tahansa pidätysoikeuden soveltaminen on poissuljettua myös, mikäli asiakkaan vastakannetta ei synny sopimuksen nojalla.

4. Tarkastus ja hyväksyminen

4.1 Asiakkaan on tarkastettava tuotteet heti niiden vastaanottamisen yhteydessä ja ilmoitettava meille kirjallisesti viiden (5) työpäivän kuluessa vastaanottamisesta ("Tarkastusjakso") kaikista väitteistä, joiden mukaan lähetetyt tuotteet ovat vaatimustenvastaisia tuotteita. "Vaatimustenvastaiset tuotteet" tarkoittavat ainoastaan seuraavia: (i) Lähetetty tuote eroaa asiakkaan ostotilauksessa määritetystä tuotteesta; tai (ii) tuote on näkyvästi viallinen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteet, ellei hän ilmoita Revvitylle tässä esitetyllä tavalla ja esitä Revvityn vaatimia todisteita. Mikäli asiakas vastaanottaa tuotteita, joissa ei ilmene vikoja tai poikkeamia alustavan tarkastuksen yhteydessä tai jotka havaitaan vasta tarkastusjakson päättymisen jälkeen, tällaisille tuotteille sovelletaan jäljempänä kohdassa 8 määritettyä takuuta.  

4.2 Mikäli asiakas ilmoittaa Revvitylle mistään vaatimustenvastaisista tuotteista kirjallisesti tarkastusjakson aikana, Revvity oman harkintansa mukaan (i) korvaa vaatimustenvastaiset tuotteet tai (ii) hyvittää kyseisistä vaatimustenvastaisista tuotteista suoritetut maksut.  Revvity antaa asiakkaalle palautusnumeron, joka on sisällytettävä palautuspakkaukseen, jotta palautus voidaan hyväksyä. Asiakas toimittaa vaatimustenvastaiset tuotteet meidän kustannuksellamme nimeämäämme laitokseen. Mikäli käytämme mahdollisuuttamme korvata vaatimustenvastaiset tuotteet, toimitamme asiakkaalle korvaavat tuotteet toimituspisteeseen (määritelty jäljempänä kohdassa 5.2) saatuamme asiakkaan toimittaman vaatimustenvastaisen tuotteen. Asiakas myöntää ja suostuu siihen, että tässä kohdassa esitetyt oikeussuojakeinot ovat asiakkaan yksinomaisia oikeussuojakeinoja vaatimustenvastaisten tuotteiden toimituksessa. Asiakas on vastuussa uudelleenvarastointikustannuksista, mikäli meille palautetaan tuotteita, jotka eivät ole vaatimustenvastaisia tuotteita.  

4.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tuotteita Revvitylle, ellei sopimuksessa toisin määrätä.

5. Toimitus, pakkaus ja tappioriski

5.1 Kaikki tilaukset toimitetaan tullattuna kohteeseen (DDP - Toimituslauseke 2010), ja ne voivat sisältää rahti- ja käsittelymaksun nouto-, kuljetus-, vakuutus- ja toimituskustannusten kattamiseksi.   

5.2 Tuotteet toimitetaan tietasolla asiakkaan tilojen oven eteen tai muuhun sopimuksessa määritettyyn osoitteeseen (”Toimituspiste”).  

5.3 Ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, kaikki toimitus- ja lähetyspäivät ovat likimääräisiä ja riippuvat saatavuudestamme. Pyrimme kohtuullisin keinoin täyttämään ilmoitetut toimituspäivät. Emme kuitenkaan ole vastuussa ilmoitettujen toimituspäivämäärien noudattamatta jättämisestä tai sopimuksen mukaisista viivästyksistä, jotka johtuvat anteeksiannettavasta viiveestä (määritelty kohdassa 14.4). Asiakkaalle ilmoitetaan anteeksiannettavan viiveen alkamisesta ja päättymisestä mahdollisimman pian.  

5.4  Voimme tehdä osittaisia tuotteiden lähetyksiä sisäisten menettelyjemme ja hyväksymisemme mukaisesti. 

6. Verot


6.1 Asiakas on vastuussa kaikista veroista, jotka voidaan arvioida tai periä asiakkaalle myytävistä tuotteista, mukaan lukien, muttei rajoittuen, kaikki arvonlisäverot ja myyntiverot.  

6.2 Mikäli asiakas väittää, että tapahtumaan ei sovelleta veroa tai että meidän ei tarvitse periä veroa, asiakkaan on toimitettava meille kaikki tarvittavat asiakirjat tällaisen vaatimuksen tueksi ja annettava meille mahdollisuus dokumentoida mahdollinen päätös olla perimättä veroja. Asiakas on täysin vastuussa ja pitää meidät vaarattomina kaikista kuluista tai toimista, jotka johtuvat asiakkaan lausuntoihin ja asiakirjoihin luottamisesta.

7. Asennus ja asennuspaikan valmistelu


7.1 Tuotteiden asennus sisältyy tuotteiden ostohintaan vain, mikäli sopimuksessa nimenomaisesti niin on mainittu. Ellei sopimuksessa nimenomaisesti mainita, tuotteet asennetaan vain alkuperäisen toimituksen maassa.  

7.2 On asiakkaan vastuulla valmistella asianmukaiset ympäristöolosuhteet paikan päällä ja tarjota tarvittavat palvelut asennuksen ajaksi, mukaan lukien kaikki, mitä tarvitaan tuotteiden purkamiseen ja kuljettamiseen sopivaan paikkaan käyttöä varten. Tämän laiminlyönti aiheuttaa palvelumaksun palveluhenkilöstömme menetetyn ajan kattamiseksi. Mikäli tuotteita on asennettava asiakkaan tietokonejärjestelmässä, asiakkaalla on täysi vastuu suorittaa täysi tietojen varmuuskopiointi olemassa olevien tietojen eheyden säilyttämiseksi. Mikäli Revvity ei pysty suorittamaan asennusta kolmen (3) kuukauden kuluessa tuotteen lähetyspäivästä, koska asiakas ei ole valmistellut asennuspaikkaa vaaditulla tavalla, asiakas vastaa tällaiseen viivästykseen liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien, muttei rajoittuen, kaikki vaaditut laitteisto-, ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset. Viivästynyt asennus ei pidennä sovittua takuuaikaa.  

7.3 Asiakas sitoutuu pitämään tilansa turvallisessa kunnossa ja noudattamaan kaikkia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lakeja. Asiakas täten ottaa täyden vastuun vahingoista, loukkaantumisista tai vastuusta, jotka johtuvat huoltohenkilöstömme työskentelystä asiakkaan tiloissa, paitsi siltä osin kuin se johtuu yksinomaan huoltohenkilöstömme törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä.  

7.4 Tuotteiden asennus laskutetaan työajan ja käytetyn materiaalin perusteella, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Veloitamme tällöin sovellettavasta työn tuntihinnasta, matka- ja odotusajasta sekä kaikista sopimuksessa mainituista lisäkustannuksista.  

7.5 Asiakkaan on toimitettava meille kirjallinen hyväksyntä tuotteiden asennuksesta. Hyväksyntä katsotaan annetuksi, mikäli asiakas ei ole toimittanut meille tällaista kirjallista hyväksyntää kahden (2) viikon kuluessa asennuksen päättymisestä eikä ole ilmoittanut virheistä asennuksessa.

8. Rajoitettu takuu

Tässä osiossa 8 määrätyt takuut ovat ainoat ja yksinomaiset takuut, jotka myönnetään tässä kohdassa oleville tuotteille, ja niitä sovelletaan vain asiakkaaseen alkuperäisenä ostajana.  ”Takuuaika” on ajanjakso, jonka aikana takuu on voimassa kunkin alla luetellun takuun mukaisesti.  

8.1 Instrumentit.  Revvity takaa, että sen instrumenttituotteet ovat olennaisesti Revvityn lähetyspäivänä voimassa olevien julkaistujen spesifikaatioiden mukaisia ja että niissä ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa, tarkoituksenmukaisessa ja aiotussa käytössä. Takuuta ei kuitenkaan myönnetä käytettyihin, kunnostettuihin tai aiemmin omistettuihin tuotteisiin.  Ellei sovellettavassa tarjouksessa ole määritelty erilaista ajanjaksoa, takuuaika on (i) yksi (1) vuosi lähetyspäivästä asiakkaalle tai (ii) mikäli tuote vaatii sertifioidun huoltohenkilöstömme asennuksen, aikaisempi (x) yksi (1) vuosi asennuksesta tai (y) viisitoista (15) kuukautta tuotteen toimittamisesta asiakkaalle. Tämä takuu koskee vain alkuperäisen toimitusmaan tuotteita.    

8.1.1 Varaosat.  Revvity voi säilyttää takuukorjauksen aikana vaihdetut osat, ja niistä tulee korjauksen tai vaihdon yhteydessä Revvityn yksinomainen omaisuus. Takaamme varaosat (i) sen tuotteen alkuperäisen takuukauden jäljellä olevaksi ajaksi, johon osa on asennettu, tai (ii) yhdeksänkymmentä (90) päivää vaihtopäivästä.  Tämä takuu koskee vain meidän tai valtuuttamamme kolmannen osapuolen asentamia varaosia.  

8.2 Reagenssit, kulutustavarat ja muut tavarat. Tuotteille, jotka ovat kulutustavaroita, reagensseja tai muita tuotteita, takaamme, että kaikki tällaiset tuotteet noudattavat lähetyshetkellä julkaistuja teknisiä tietoja.  Ellei tuotedokumentaatiossa, tarjouksessa tai hintaluettelossa toisin mainita, takuuaika on aikaisempi: (a) kolmekymmentä (30) päivää näiden tuotteiden toimituspäivästä; (b) Tuotteessa mainittu parasta ennen -päiväys tai ”viimeinen käyttöpäivä”; (c) tuotteessa olevan radioisotoopin puoliintumisaika; tai (d) tuotteen määrätty käyttömäärä.  Tämä takuu on voimassa vain, mikäli tällaisia tuotteita varastoidaan ohjeidemme mukaisesti ja käytetään julkaistujen spesifikaatioiden mukaisesti.  
     
8.2.1 Mukautetut reagenssit. Revvityn on pyrittävä kaupallisesti kohtuullisin keinoin täyttämään kaikki asiakkaan pyytämät tekniset tiedot etiketöinti- tai synteesipalvelutarjonnan ja pyynnön luonteen mukaisesti.  

8.3 Ohjelmisto ja laiteohjelmisto. Takaamme, että ohjelmisto (määritelty alla olevassa kohdassa 12.1), joko integroituna tuotteeseen tai lisensoituna erikseen sekä laiteohjelmisto sisältävät olennaisesti ohjelmakäsikirjoissamme kuvatut toiminnot ja kun ne on asennettu oikein ja käytetään määritellyt vaatimukset täyttävässä tietokoneessa, ne toimivat oikein sen kanssa; edellyttäen kuitenkin sen, että emme takaa prosessorin, ohjelmiston tai laiteohjelmiston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa.  Takuuaika on yhdeksänkymmentä (90) päivää toimituspäivästä.  

8.4 Poikkeukset.  Seuraavat eivät kuulu lausekkeiden 8.1–8.3 takuiden piiriin:  

8.4.1 Tuotteen menetys, vaurio, vika tai toimintahäiriö, joka johtuu: (i) tuotteen asennuksesta, muokkaamisesta, kalibroinnista, korjaamisesta tai huollosta, mukaan lukien, muttei rajoittuen, minkä tahansa laitteeseen yhdistetyn laitteiston, laiteohjelmiston tai ohjelmiston muokkaaminen, korjaaminen tai huolto, jota me tai valtuuttamamme kolmas osapuoli ei ole tehnyt; (ii) asiakkaan asennuspaikassa tapahtuneista onnettomuuksista, mukaan lukien, muttei rajoittuen, tulva, tulipalo tai muut luonnon aiheuttamat onnettomuudet; (iii) asiakkaan tai kolmannen osapuolen huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöksestä; (iv) tuotteen siirtämisestä muuhun kuin alkuperäisen asennuksen paikkaan, ellemme me itse suorita tällaista siirtoa; (v) virheellisestä tai puutteellisesta huollosta; (vi) asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimittamasta laitteistosta, ohjelmistosta, käyttöliittymästä, reagensseista, osista, kulutustavaroista tai muista tarvikkeista; (vii) minkä tahansa tuotteiden yhdistelmästä tai käytöstä yhteensopimattomien laitteiden tai oheistuotteiden kanssa, jotka voivat olla liitettynä tällaisiin tuotteisiin; (viii) tuotteen käytöstä: (a) sovellettavien tuotespesifikaatioiden ulkopuolella tai (b) ristiriidassa tuotteen mukana toimitetun käyttöoppaan kanssa; tai (ix) vääräoppisesta asennuspaikan valmistelusta.  

8.4.2 Emme takaa minkään kolmannen osapuolen valmistamia tuotteita.  Lain sallimissa rajoissa välitämme asiakkaalle kaikki kolmannen osapuolen valmistajan antamat takuut.    
    
8.4.3 Kaikki kulutustarvikkeet tai asiakkaan ylläpitämät komponentit, mukaan lukien, muttei rajoittuen, energialähteet, lamput, tehovahvistinputket, näytekennopidikkeet, näytepolun tuotteet, venttiilit, kärjet ja letkut ja muut vastaavat tuotteet, joiden elinajanodote on rajoitettu ja joihin viitataan tuotteeseen soveltuvassa käyttöoppaassa tai mikä tahansa muu tuote, jonka asiakas aikoo korvata.  

8.5 Oikeussuojakeinot.   

8.5.1 Emme ole vastuussa lausekkeiden 8.1–8.3 mukaisten takuiden rikkomisesta, ellei: (i) asiakas viipymättä ilmoita kirjallisesti meille viallisista tuotteista ja kohtuullisen kuvauksen kera sovellettavan takuukauden aikana; (ii) meille anneta sovellettaessa kohtuullinen mahdollisuus tuotteen saavuttua tutkia kyseisiä tuotteita ja asiakas (jos me niin pyydämme) palauttaa kyseiset tuotteet toimipisteeseemme meidän kustannuksellamme, jossa tutkimus tapahtuu; ja (iii) tarkistamme kohtuudella asiakkaan väitteen siitä, että tuotteet ovat viallisia.   
   
8.5.2 Asiakkaan ainoana ja yksinoikeudellisena oikeussuojakeinona lausekkeiden 8.1–8.3 takuiden rikkomisesta suostumme joko korjaamaan tai korvaamaan oman harkintamme mukaan sellaisten tuotteiden tai ohjelmistojen kaikki osat, jotka osoittautuvat viallisiksi sovellettavan takuuajan kuluessa.  Vaihtoehtoisesti voimme milloin tahansa oman harkintamme mukaan päättää takuuvelvollisuutemme hyväksymällä viallisen tuotteen tai ohjelmiston palautuksen tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti ja palauttamalla asiakkaan maksaman ostohinnan tuotteen elinkaaren tai ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaoloaikana.    

8.5.3 EDELLÄ MAINITUT OIKEUSSUOJAKEINOT OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOIKEUDELLISET OIKEUSSUOJAKEINOT SEKÄ KOKO VASTUUMME 8.1-8.3 LAUSEKKEISSA MAINITTUJEN RAJOITETTUJEN TAKUUEHTOJEN RIKKOMISESTA  

8.6 Vikojen korjaus takuuaikana.    

8.6.1 Voimme yrittää diagnosoida ja ratkaista viat puhelimitse tai sähköisesti. Asiakkaan on noudatettava määrittelemiämme ongelman määrityksiä, ratkaisemista ja menettelytapoja. Tarvittaessa saatamme vaatia tietyn osan palauttamista varastoon huoltoa varten tai auttamaan ongelman määrittämisessä. Mikäli määrittelemme, että työ on tehtävä paikan päällä, ajoitamme huoltoteknikon. Mikäli asiakas pyytää työtä paikan päällä, kun vika olisi voitu korjata etäyhteydellä tai jos vastaamme asiakkaan ilmoitukseen viasta eikä sovellettavan takuun piiriin kuuluvaa vikaa löydetä, meillä on oikeus korvaukseen silloin suoritetuista töistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan pyynnöstä. Kyvyttömyys asentaa ja käyttää käytettävissä olevia etäyhteystyökaluja ja -laitteita suoraan ongelman ilmoittamiseen, ongelmien etämääritykseen ja ratkaisemiseen voivat pidentää vasteaikaa ja aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia.  

8.6.2 Mikäli toteamme, että sovellettava takuu ei kata tuotteita, joille asiakas on pyytänyt takuupalveluita, ja tarjoamme takuun ulkopuolisia korjauspalveluja tai varaosia, asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat takuuhuoltopyynnön tutkimisesta ja niihin vastaamisesta silloin vallitsevan aika- ja materiaalikustannusten mukaan.   
   
8.7 Vastuuvapauslauseke. LUKUUN OTTAMATTA EDELLÄ ESITETTYJÄ JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, NIMENOMAISESTI KIELLÄMME TUOTTEILLE JA OHJELMISTOILLE MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN, MAHDOLLISET TAKUUT (A) MYYNTIKELPOISUUDESTA; (B) SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN; TAI (C) KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA VASTAAN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SE LAIN TAI SÄÄNNÖKSEN, KÄSITTELYN, SUORITUSKYVYN, KAUPAN KÄYTÖN TAI MUIDEN MUKAAN NIMENOMAISTA TAI SIIHEN VIHJAAVAA. LISÄKSI EMME TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT ASIAKKAAN VAATIMUKSET TAI ETTÄ OHJELMISTON VIAT KORJATAAN.

9. Vastuun rajoitus


9.1 Näissä ehdoissa säädetyt oikeussuojakeinot ovat asiakkaan ainoat ja yksinomaiset oikeussuojakeinot. Emme ole vastuussa asiakkaalle mahdollisista välittömistä, välillisistä tai johtuvista tappioista (kuten menetetyistä voitoista, mahdollisuuksista, kustannuksista ja sakoista) riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, harhaanjohtamiseen, vahingonkorvaukseen (mukaan lukien huolimattomuus), ankaraan vastuuseen tai muuhun, jotka johtuvat tuotteiden tai ohjelmistojen suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, toimittamisesta, asennuksesta, palvelusta tai käytöstä. Emme ota tai valtuuta muita henkilöitä ottamaan puolestamme minkäänlaista muuta vastuuta tuotteidemme tai ohjelmistojemme suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, toimituksesta, asennuksesta, palvelusta tai käytöstä.  

9.2  Jollei lausekkeesta 9.3 muuta ilmene, suurin kokonaisvastuu asiakkaalle mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät sopimuksesta johtuviin vaatimuksiin, toimiin tai menettelyihin riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, harhaanjohtamiseen, vahingonkorvaukseen (mukaan lukien huolimattomuus), ankaraan vastuuseen tai muuhun, ei saa ylittää asiakkaan meille maksaman hinnan kokonaissummaa tuotteesta, johon vaatimuksen vastuu perustuu.  

9.3 Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta sen tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta eikä sulje pois tai rajoita osapuolen oikeuksia, oikeussuojakeinoja tai vastuuta näitä ehtoja sääntelevän lain nojalla petoksiin liittyen.  

9.4  Sopimuksesta johtuvien vaatimusten, toimien tai menettelyjen vanhentumisaika, olipa kyse sopimuksesta, harhaanjohtamisesta, vahingonkorvauksesta (mukaan lukien huolimattomuus) tai muusta, on kolme (3) vuotta siitä päivästä, jona kanteiden syy syntyi.

10. WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)-yhteensopivuus


10.1 Noudatamme eurooppalaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun säännöksiä seuraavin ehdoin:  

a) Asiakas vastaa jätelaitteiden kuljetuksen vastuusta ja kustannuksista (Toimituslauseke 2010: DDP) valtuuttamaamme sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyskeskukseen.  

b) Vastaamme jätelaitteiden hävittämiseen ja tietojen ilmoittamiseen liittyvästä vastuusta ja kustannuksista.

11. Vienti


11.1 Asiakas myöntää, että tuotteisiin ja niihin liittyvään tekniikkaan (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tekniset tiedot) sovelletaan asiaankuuluvia vientisäännöksiä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai Suomen säädökset), jotka voivat kieltää tai rajoittaa tiettyjä toimintoja. Asiakas sitoutuu olemaan suoraan tai epäsuorasti myymättä, siirtämättä, lähettämättä, viemättä tai jälleenviemättä tuotteita tai niihin liittyvää tekniikkaa Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai Suomen vientivalvontamääräysten vastaisesti. Asiakkaan on toimitettava meille kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteiden lähettämiseksi toimituspisteeseen.

11.2  Meillä on oikeus kieltäytyä näiden ehtojen mukaisten velvoitteidemme täyttämisestä, mikäli suorittaminen rikkoo lauseketta 11.1.  
 

12. Ohjelmisto- ja tekijänoikeusmateriaali

12.1 ”Ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistomme objektikoodia ja siihen liittyvää dokumentaatiota (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tuotteen mukana toimitetut ohjaus- tai instrumenttiohjelmistot).  Toimitamme ohjelmistoja vain erillisin ehdoin. Nämä ehdot ovat saatavana meiltä, ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehdot ohjelmiston toimituksen yhteydessä.  

12.2  Kaikki ohjelmiston oikeudet pysyvät meillä tai lisenssinantajillamme, sikäli kuin niitä ei ole nimenomaisesti myönnetty asiakkaalle näissä ehdoissa tai muissa sopimuksissa. Asiakkaalle myönnetään vain rajoitettu oikeus käyttää ohjelmistoa siihen sovellettavien ehtojen mukaisesti.   

12.3 Ellei toisin mainita, tekijänoikeuksellisia teoksiamme (mukaan lukien, muttei rajoittuen, ohjelmistot, laiteohjelmistot ja painettu dokumentaatio) ei saa kopioida paitsi arkistointitarkoituksiin, viallisen kopion korvaamiseksi tai ohjelmistovirheiden tarkistamiseksi.  

12.4 Kaikki asiakkaalle toimitetut käyttöohjeet ovat vain englanninkielisiä.

13. Tietosuoja-asetus ja luottamuksellisuus


13.1  Sopimuksen mukaisen suorituksen aikana saatamme käsitellä joitain välttämättömiä asiakkaan henkilötietoja ja asiakas saattaa käsitellä joitain työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme henkilötietoja.  

13.2 Molemmat osapuolet sitoutuvat jatkuvasti noudattamaan sovellettavia tietosuojalainsäädäntöjä ja sitoutuvat varmistamaan käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuuden.  

13.3 Molemmat osapuolet käyttävät kaikkia sopimuksen yhteydessä vaihdettuja henkilötietoja ja asiakkaisiin liittyviä tietoja yksinomaan näissä ehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin. Molemmat osapuolet hankkivat, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja vain sopimuksen toteuttamiseen.  

13.4 Molemmat osapuolet ilmoittavat, että heillä on kaikki vaaditut käytännöt, prosessit ja menettelyt, jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset.  

13.5 Molemmat osapuolet ovat toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskille sopivan turvallisuustason varmistamiseksi.  

13.6 Kumpikin osapuoli voi kääntyä maksutta toisen osapuolen puoleen henkilötietojensa hankkimista, käsittelyä tai käyttöä koskevissa kysymyksissä.  

13.7 Asiakkaan henkilötiedot välitetään muille yrityksille (esim. huolintaliikkeille, jotka ovat sopineet tuotteiden toimittamisesta) yksinomaan sopimuksen toteuttamiseen ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Muussa tapauksessa ei ole oikeutta paljastaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Asiakas myöntää ja suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan voidaan paljastaa myös ulkomailla, edellyttäen kuitenkin, että asianmukaisia suojatoimenpiteitä toteutetaan.  

13.8 Molemmat osapuolet ylläpitävät luottamuksellisuutta eivätkä paljasta ja varmistavat, että niiden työntekijät ja alihankkijoiden työntekijät ylläpitävät luottamuksellisuutta eivätkä paljasta mitään toiselta osapuolelta saatuja luottamuksellisia tietoja.

14. Sekalaista

14.1 Mikäli asiakas ostaa tuotteita, asiakas sitoutuu käyttämään IVDR-tuotteita tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti, joka määritellään tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ja teknisissä tiedoissa. Mikäli tuote on merkitty vain tutkimuskäyttöön tai vastaavalla merkinnällä eikä sitä ole tarkoitettu diagnostisiin toimenpiteisiin, asiakas myöntää, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto tai muu sääntelyelin ei ole hyväksynyt tai lisensoinut tuotteita, olivatpa ne ulkomaisia tai kotimaisia, mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen, joko tutkimukseen, kaupalliseen tai diagnostiseen.  

14.2 Tässä myydyt tuotteet toimitetaan asiakkaalle loppukäyttäjänä. Asiakas ei saa ostaa tuotteita jälleenmyyntiin. Lisäksi rajoittamatta edellä mainittua, asiakas ei saa (i) siirtää, myydä tai muuten jaella tuotteita kolmansille osapuolille, joko yksinään tai yhdessä muiden materiaalien kanssa, (ii) muokata tuotteita jälleenmyytäväksi tai (iii) käyttää tuotteita valmistamaan kaupallisia tuotteita, kussakin tapauksessa ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.  

14.3 Sopimusta (mukaan lukien nämä ehdot) hallitaan, sitä tulkitaan ja se tulee voimaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki sopimuksesta tai sen yhteydessä mahdollisesti syntyvät väitteet, riidat tai erimielisyydet (mukaan lukien pidätysoikeudet tai vastavaatimukset) tai sopimuksella perustetun oikeussuhteen. Tavaroiden kansainvälisen kaupan sopimuksia koskeva YK:n yleissopimus (CISG) on suljettu pois.  

14.4 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle, eikä hänen katsota rikkoneen sopimusta mistään epäonnistumisesta tai viivästyksestä sopimuksen ehtojen täyttämisessä (lukuun ottamatta velvoitteet suorittaa maksuja toiselle osapuolelle), milloin ja siltä osin kuin tällainen epäonnistuminen tai viivästyminen johtuu teoista tai olosuhteista, jotka eivät ole vaikutusalaan kuuluvan osapuolen kohtuullisen valvonnan alaisia, mukaan lukien, muttei rajoittuen: toisen osapuolen toimet tai laiminlyönnit; mukaan lukien tulva, tulipalo, maanjäristys tai räjähdys; hallituksen asetusten, pyyntöjen tai toimien pakollinen tai vapaaehtoinen noudattaminen; sota, hyökkäys tai vihamielisyydet (riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei); terroriuhat tai -toimet, mellakat tai muut siviililevottomuudet; kansallinen hätätilanne; vallankumous tai kapina; epidemia tai pandemia; työsulut, lakot tai muut työriidat (riippumatta siitä, liittyvätkö ne kummankaan osapuolen työvoimaan); kuljetusyrityksiin vaikuttavat rajoitukset tai viivästykset; kyvyttömyys tai viivästyminen riittävän tai sopivan laadukkaiden raaka-aineiden tai tarvikkeiden hankinnassa; tai tietoliikenteen häiriö tai sähkökatko (kukin "anteeksiannettava viive").  

14.5 Asiakas ei saa nimittää, siirtää tai delegoida mitään sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme, ja tällaisten oikeuksien tai velvoitteiden väitetty siirto ilman tällaista suostumusta on mitätön.  

14.6 Mikäli näiden ehtojen yksittäiset säännökset ovat pätemättömiä, pätemättömyys rajoitetaan tällaiseen säännökseen ja pätemätön määräys korvataan sellaisella, joka on pätevällä tavalla lähinnä pätemättömän säännöksen taloudellista merkitystä ja tarkoitusta.  

14.7  Näitä ehtoja voidaan muuttaa tai muokata vain kirjallisesti, jossa todetaan nimenomaisesti, että se muuttaa näitä ehtoja, ja jonka muutokset on allekirjoittanut kunkin osapuolen valtuutettu edustaja.  

14.8 Sopimus on yksinomaan osapuolien ja heidän seuraajiensa sekä sallittujen toimeksiantojensa hyödyksi, eikä minkään nimenomaisen tai epäsuoran sopimuksen tarkoituksena ole antaa muille henkilöille tai yhteisölle mitään laillista tai oikeudenmukaista oikeutta, etua tai oikeussuojakeinoa näiden ehtojen nojalla.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.