Skip to main content
Menu
US

Revvitys allmänna försäljningsvillkor

1. Tillämplighet; Ingående av ett avtal

1.1 Dessa försäljningsvillkor (dessa "villkor") är de enda villkoren som styr försäljning av instrument, hårdvara och förbrukningsvaror ("produkter") av oss till köparen av våra produkter ("kund"). Dessa villkor och tillhörande offert, försäljningsbekräftelse, fraktbrev och/eller fakturadokument (tillsammans "avtalet") omfattar hela avtalet mellan kunden och oss och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser, avtal, garantier och kommunikation, vare sig det är skriftligt eller muntligt.  Dessa villkor har företräde framför alla förtryckta, standardiserade eller andra villkor som anges i (i) kundens inköpsorder eller något annat dokument som används för att beställa produkter och/eller (ii) någon tredje parts upphandlingsplattform, som härmed avvisas och ska vara ogiltiga om en kunds order inte godtas som ett godtagande av något av kundens villkor och tjänar inte till att ändra eller korrigera dessa villkor, och kundens villkor avvisas uttryckligen. Kundens godkännande av en offert är uttryckligen föremål för kundens samtycke till dessa villkor, och kundens samtycke till dessa villkor ska slutgiltigt antas vid kundens överlämnande av sin beställning till oss. 

2. Prissättning

2.1 Om inte annat uttryckligen anges gäller alla prisuppgifter endast i trettio (30) dagar. Våra priser är exklusive mervärdesskatt och omsättningsskatt som ska betalas i det land där den ursprungliga leveransen ägde rum. Om inget annat anges kommer kostnaden för distribution, frakt, hantering och/eller installation att läggas till priset till det pris som gäller vid leveransdagen Priserna kan justeras på grund av specifikationer, kvantiteter, råvaror, produktionskostnader, leveransöverenskommelse (inklusive utan begränsning, frakt utanför landet för originalleverans), kundens leveransförseningar eller andra villkor som inte ingick i den ursprungliga offerten.  
  
2.2 Alla beställningar när de har gjorts kan inte annulleras såvida vi inte skriftligen samtycker till en sådan annullering och kunden betalar eventuella avboknings- och/eller avgifter för utsättning.

3. Betalningsvillkor

3.1. Kunden ska betala alla fakturerade belopp inom trettio (30) dagar efter dagen för vår faktura. Betalningar ska göras direkt till oss utan avdrag. 

3.2. Om kunden inte betalar fakturan, har vi rätt att ta ut ränta på begäran till tillämplig lagstadgad ränta för dröjsmålsränta till det högsta belopp som tillåts enligt tillämplig lag. Ränteavgiften påverkar inte andra rättigheter eller åtgärder som vi kan ha. 

3.3 Kvittning eller tillämpning av någon rätt till kvarhållande som uppkommer i samband med genkäromål från kunder som har ifrågasatts av oss och som inte vunnit laga kraft är undantagna. Tillämpningen av någon rätt till kvarhållande är inte heller utesluten om kundens genkäromål inte uppkommer enligt avtalet.

4. Inspektion och acceptans

4.1. Kunden ska inspektera produkterna omedelbart efter mottagandet och ska inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet ("Inspektionsperioden") skriftligen meddela oss om alla anspråk på att produkter som levereras utgör icke-överensstämmande produkter. "Icke-överensstämmande produkter" betyder endast följande: (i) Produkten som levereras skiljer sig från vad som anges i kundens beställning; eller (ii) produkten är synligt skadad. Kunden anses ha accepterat produkter såvida inte den meddelar Revvity enligt vad som anges här och tillhandahåller bevis som krävs av Revvity. Om kunden tar emot produkter där defekter eller avvikelser inte är uppenbara vid den första granskningen eller inte upptäcks förrän efter att inspektionsperioden har passerat, ska sådana produkter omfattas av garantin som anges i avsnitt 8 nedan.

4.2 Om kunden meddelar Revvity om produkter som inte uppfyller kraven skriftligen inom inspektionsperioden, ska Revvity, efter eget gottfinnande, (i) ersätta sådana produkter som inte uppfyller kraven, eller (ii) kreditera eller återbetala de betalningar som gjorts för sådana produkter som inte uppfyller kraven.  Revvity tillhandahåller kunden ett returbehörighetsnummer som måste ingå i returförpackningen för att en retur ska accepteras.  Kunden ska, på vår bekostnad, leverera produkter som inte uppfyller kraven till den av oss utsedda anläggningen. Om vi använder vårt alternativ att ersätta icke-överensstämmande produkter ska vi, efter att ha mottagit kundens sändning av icke-överensstämmande produkter, skicka de ersatta produkterna till kunden till leveransstället (enligt definitionen i avsnitt 5.2 nedan).  Kunden erkänner och samtycker till att de lösningar som anges i detta avsnitt är kundens exklusiva åtgärder för leverans av icke-överensstämmande produkter. Kunden kommer att hållas ansvarig för avgifter för utsättning i händelse av att produkter returneras till oss som inte är produkter som inte uppfyller kraven.

4.3 Med undantag av vad som anges i avtalet har kunden inte rätt att returnera produkter till Revvity.

5. Leverans, förpackning och risk för förlust

5.1 Alla beställningar levereras förtullat till destination (DDP - Incoterms 2010) och kan inkludera en frakt- och hanteringsavgift för att täcka kostnaden för upphämtning, transport, försäkring och leverans. 

5.2 Leverans av produkterna ska ske på väg nivå, vid ytterdörren vid kundens lokaler eller någon annan adress som anges i avtalet (”leveransort”).

5.3 Om inte annat uttryckligen anges i avtalet, är alla leverans- och leveransdatum ungefärliga och underkastade vårt tillgänglighetsschema.  Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla det angivna leveransdatumet.  Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för eventuella underlåtenheter att uppfylla de angivna leveransdatumen eller för någon försening i utförandet av avtalet orsakat av en ursäktbar fördröjning (enligt definition i avsnitt 14.4). Kunden kommer att informeras om början och slutet av ursäktliga förseningar så snart som möjligt.

5.4 Vi kan göra partiförsändningar av produkter, med förbehåll för våra interna procedurer och godkännanden.

6. Skatter

6.1 Kunden ansvarar för betalningen av alla skatter som kan bedömas eller tas ut på eller på grund av de produkter som säljs till kunden, inklusive, utan begränsning, alla mervärdes- och försäljningsskatter.

6.2 Om kunden hävdar att en transaktion inte är föremål för någon sådan skatt   eller att vi inte är skyldiga att ta ut en sådan skatt, måste kunden tillhandahålla all nödvändig dokumentation för att stödja ett sådant krav och tillåta oss att dokumentera alla beslut vi fattar för att inte ta ut sådan skatt (er). Kunden behåller hela ansvaret för och håller oss oskadda mot, eventuella kostnader eller åtgärder som uppstår till följd av vårt beroende av kundens uttalanden och dokument.

7. Installation och förberedelse av platsen

7.1 Installation av produkter ingår endast i inköpspriset för produkterna om det uttryckligen anges i avtalet. Med undantag av vad som uttryckligen anges i avtalet kommer installation av produkter endast att utföras i det land där originalleveransen har gjorts.  

7.2 Det är kundens ansvar att förbereda lämpliga miljöförhållanden på platsen och tillhandahålla de tjänster som krävs under installationens varaktighet, inklusive vad som krävs för att ta bort och transportera produkterna till deras lämpliga plats för användning. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i en serviceavgift från oss för att täcka förlorad tid för vår servicepersonal. Om någon installation av produkter ska utföras på en kunds datorsystem, har kunden det fulla ansvaret att utföra en adekvat säkerhetskopia för att bevara integriteten hos befintliga data.  Om Revvity inte kan utföra installationen inom tre (3) månader från en produkts leveransdatum till följd av kundens underlåtenhet att förbereda sidan enligt behov, ansvarar kunden för alla kostnader i samband med sådan fördröjning, inklusive utan begränsning, eventuella krav på hårdvara, programvara och fast programvaruuppdateringar.  Försenad installation förlänger inte den avtalade garantiperioden.

7.3 Kunden förbinder sig härmed att hålla sina lokaler i ett säkert skick och att följa alla tillämpliga lagar som reglerar arbetsplatsens hälsa och säkerhet. Kunden accepterar härmed det fulla ansvaret för all åverkan eller skada eller ansvar som uppstår på grund av arbete som utförs av vår servicepersonal när de är i kundens lokaler, utom i den utsträckning som enbart orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse av vår servicepersonal.

7.4 Installation av produkter faktureras på grundval av arbetad tid och material som används om inte annat avtalats skriftligen med kunden. Vi tar ut den då gällande timavgiften för arbete, resa och väntetid samt eventuella ytterligare kostnader som anges i kontraktet.

7.5 Kunden ska ge oss ett skriftligt godkännande av installationen av produkterna. Godkännande ska anses ha givits om kunden inte har gett oss ett sådant skriftligt godkännande inom två (2) veckor efter installationen och inom den tiden inte har rapporterat några fel i installationen.

8. Begränsad garanti


Garantierna i detta avsnitt 8 är de enda och exklusiva garantier som tillhandahålls för produkter som köpts nedan och gäller endast kunden som den ursprungliga köparen.  "Garantiperioden" ska vara den tid som garantin är giltig enligt vad som anges för var och en av garantierna nedan.

8.1 Instrument.  Revvity garanterar att dess instrumentprodukter väsentligen kommer att överensstämma med Revvitys publicerade specifikationer som gäller från och med leveransdatumet och kommer att vara fria från defekter i material och utförande, när de utsätts för normal, korrekt och avsedd användning Utom att ingen garanti ges för användning, renoverade eller tidigare ägda produkter.  Om inte en annan period anges i tillämplig offert, ska garantiperioden vara (i) ett (1) år från leveransdatumet till kunden, eller (ii) om produkten kräver installation av våra certifierade servicetekniker, den tidigare av (x) ett (1) år från installationsdatumet eller (y) femton (15) månader från det datum vi skickar produkten till kunden.  Denna garanti gäller endast produkter i det land där den ursprungliga leveransen ägde rum.

8.1.1  Reservdelar.  Delar som byts ut under en garantireparation kan behållas av Revvity och blir Revvitys enda och exklusiva egendom efter reparation eller utbyte.  Vi garanterar reservdelar under den längre (i) återstående löptiden för den ursprungliga garantiperioden för den produkt där delen är installerad eller (ii) nittio (90) dagar från utbytesdatumet.  Denna garanti gäller endast delar som installerats av oss eller en tredje part som är auktoriserad av oss.

8.2 Reagenser, förbrukningsvaror och andra varor.  För produkter som är förbrukningsvaror, reagenser eller andra varor garanterar vi att alla sådana produkter vid leveransen ska överensstämma med våra publicerade specifikationer.  Om inte annat anges i produktdokumentationen, offerten eller prislistan ska garantiperioden gälla för den tidigare av: (a) trettio (30) dagar från leveransdatumet för sådana produkter; (b) utgångsdatum eller ”användning före” -datum som anges på produkten; (c) halveringstiden för radioisotopen som ingår i produkten; eller (d) Produktens specificerade antal användningar.  Denna garanti gäller endast om sådana produkter lagras i enlighet med våra instruktioner och används i enlighet med de publicerade specifikationerna.   

8.2.1 Anpassade reagenser. Revvity ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla alla specifikationer som kunden begär för produkter som levereras i enlighet med dess anpassade tjänster för märkning /syntes och begäran.

8.3 Programvara och fast programvara.  Vi garanterar att programvara (som definieras i avsnitt 12.1 nedan), vare sig den är inbäddad i en produkt eller licensierad separat, och fast programvara väsentligen kommer att innehålla den funktion som beskrivs i våra programhandböcker och, när den är korrekt installerad och används på en dator som uppfyller specifikationerna som anges däri, i huvudsak kommer att utföra i enlighet med detta; förutsatt att vi inte garanterar att processorn, programvaran eller fast programvara fungerar oavbruten eller felfri.  Garantiperioden ska vara i nittio (90) dagar från leveransdatumet.

8.4 Undantag.  Följande är undantagna från garantierna i klausulerna 8.1 till 8.3:

8.4.1 En produkts förlust, skada, defekt eller underlåtenhet att utföra på grund av: (i) installation, modifiering, kalibrering, reparation eller service av produkten, inklusive men inte begränsat till modifieringar, reparationer eller service av hårdvara , fast programvara eller programvara som ingår i eller är ansluten till produkten, inte utförs av oss eller en tredje part som är auktoriserad av oss; (ii) alla olyckor som inträffar på kundens webbplats, inklusive men inte begränsat till, orsakade av översvämning, brand eller andra naturhandlingar; (iii) vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse av kunden eller en tredje part; (iv) varje förflyttning av en produkt till en annan plats än platsen för den ursprungliga installationen, såvida inte en sådan flyttning utförs av oss; (v) felaktigt eller otillräckligt underhåll; (vi) Kund- eller tredjepartslevererad hårdvara, programvara, gränssnitt, reagenser, delar, förbrukningsvaror eller andra leveranser; (vii) vilken kombination eller användning av produkterna som helst med inkompatibel utrustning eller kompletterande produkter som kan anslutas till sådana produkter; (viii) användning eller drift av en produkt: (a) utanför tillämpliga produktspecifikationer, eller (b) i strid med användarhandboken som medföljer produkten; eller (ix) felaktig förberedelse av webbplatsen.

8.4.2 Vi ger inga garantier för tredjeparts tillverkade produkter.  I den utsträckning som det är juridiskt tillåtet kommer vi att överlämna garantier från en tredje parts tillverkare till kunden.    

8.4.3 Alla förbrukningsvaror eller komponenter som underhålls av kunden, inklusive utan begränsning, kromatografikolonner, trådar, energikällor, lampor, förstärkarrör, grafitrör, provcellhållare, brännar- och ugnskamrar, nebulisatorer, föremål i provvägen, ventiler, tips och slangar, andra liknande delar med begränsad livslängd som det hänvisas till i produktens tillämpliga bruksanvisning, eller andra föremål som är avsedda att ersättas av en kund.

8.5 Rättsmedel. 

8.5.1 Vi ansvarar inte för brott mot de garantier som anges i klausulerna 8.1 till 8.3 om inte: (i) Kunden meddelar oss omedelbart och en rimlig beskrivning av de defekta produkterna under tillämplig garantiperiod; (ii) om tillämpligt, ges vi en rimlig möjlighet efter att ha mottagit meddelandet att undersöka sådana produkter och kunden (om vi ombeds göra det) returnerar sådana produkter till vår verksamhetsplats till vår kostnad för att undersökningen ska äga rum där; och (iii) vi rimligen verifierar kundens påstående att produkterna är defekta.  

8.5.2 Kundens enda och exklusiva rättsmedel vid överträdelse av garantierna i klausulerna 8.1 till 8.3, godkänner vi antingen att reparera eller ersätta, efter eget val, alla delar eller delar av sådana produkter eller programvara som visar sig vara defekt inom tillämplig garantiperiod.  Alternativt kan vi när som helst, efter eget gottfinnande, välja att fullgöra våra garantiförpliktelser nedan genom att acceptera retur av en defekt produkt eller programvara enligt villkoren som anges häri och återbetala köpeskillingen som betalats av kunden, värderad över hela produkt- eller programvarulicensperioden.  

8.5.3 RÄTTIGHETERNA SOM ÄR OVAN SKALL VARA KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTT OCH VÅRT ANSVAR FÖR NÅGOT BROTT AV DE BEGRÄNSADE GARANTIERNA SOM FASTSTÄLLTS I Klausuler 8.1 TILL 8.3.

8.6 Korrigering av fel under garantiperioden.  

8.6.1 Vi kan försöka diagnostisera och lösa defekter via telefon eller elektroniskt. Kunden måste följa den problembestämning, lösning och procedur som vi anger. Om tillämpligt kan vi kräva att en viss del återlämnas till sin depå för service eller för att hjälpa till med problembedömning. Om vi bestämmer att arbete på plats krävs en servicetekniker. Om kunden begär arbete på plats när en defekt kan ha avhjälpts på distans, eller om vi svarar på kundens meddelande om defekt och inget fel som täcks av tillämplig garanti kan hittas, har vi rätt till ersättning till våra dåvarande standardpriser för allt utfört arbete och kostnader som vi ådrar oss på grund av kundens begäran. Underlåtenhet att installera och använda tillgängliga fjärranslutningsverktyg och utrustning för direkt problemrapportering, fjärranslutning av problem och lösning kan leda till ökad svarstid och ytterligare kostnader för kunden.

8.6.2 Om vi fastställer att produkter för vilka kunden begärt garantitjänster inte täcks av tillämplig garanti och vi tillhandahåller reparationstjänster eller reservdelar som inte täcks av sådan garanti, är kunden ansvarig för betalning av alla kostnader för utredning och svar på sådana garantiserviceförfrågor till vår då rådande tid och materialpriser.  

8.7 Ansvarsfriskrivning.  MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGES OVAN OCH DEN HÖGSTA TILLÅTNA AVVIKELSEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLBAKAVISAR VI BESTÄMT OCH GÖR INGEN ANDRA GARANTIER OAVSETT VAD GÄLLER PRODUKTER OCH PROGRAMVARA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON GARANTI (A) AV MARKNADSMÄSSIG KVALITET. (B) TILL FÖRMÅN FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER (C) MOT ÖVERTRÄDELSE AV INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTTIGHETER FÖR TREDJE PART, OCH UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD AV LAG ELLER FÖRESKRIFTER, HANDELSFÖRFARANDE, UTFÖRANDE, ANVÄNDNING AV HANDEL ELLER ANNAT. YTTERLIGARE GARANTERAR VI INTE ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA KUNDERNAS KRAV ELLER ATT FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 De rättsmedel som föreskrivs i dessa villkor är kundens enda och exklusiva rättsmedel. Vi är inte ansvariga gentemot kunden för direkta eller indirekta eller följdförluster (såsom förlust av vinst, förlust av möjligheter, kostnader och böter), vare sig baserade på avtal, felaktig framställning, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från design, tillverkning, försäljning, leverans, installation, service eller användning av våra produkter eller programvara. Vi varken tar eller bemyndigar någon annan person att ta något annat ansvar åt oss för design, tillverkning, försäljning, leverans, installation, service eller användning av våra produkter eller programvara.
9.2 Med förbehåll för klausul 9.3, är vårt maximala samlade ansvar gentemot kunden för förlust eller skada i samband med eventuella anspråk, handlingar eller förfaranden som uppstår till följd av avtalet, vare sig det gäller avtal, felaktig framställning, skadestånd (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar eller på annat sätt, får inte överstiga det totala priset som kunden betalat till oss för de produkter som ger upphov till anspråket som ansvaret bygger på.
9.3 Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa någon av parternas ansvar för dödsfall eller personskada till följd av dess oaktsamhet eller dess anställda, ombud eller underleverantörer, eller utesluter eller begränsar en parts rättigheter, åtgärder eller ansvar enligt lagen som styr dessa villkor för eventuella bedrägerier.
9.4 Begränsningsfristen för alla fordringar, handlingar eller förfaranden som uppstår till följd av avtalet, vare sig det gäller avtal, felaktig framställning, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt r tre (3) år från den dag då orsaken till åtgärden uppstod.

10.WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) efterlevnad

10.1 Vi kommer att följa den europeiska WEEE-förordningen under följande villkor:

a) Kunden har ansvaret för transport och dess kostnaderna (Incoterms 2010: DDP) av avfallsutrustning till det auktoriserade WEEE-uppsamlingscentret som vi nominerat.

b) Vi bär ansvaret och kostnaderna för bortskaffande och datarapportering av avfallsutrustning.

11. Exportera

11.1 Kunden medger att produkterna och relaterad teknik (inklusive, men inte begränsat till, tekniska data och information) är föremål för tillämpliga exportbestämmelser (inklusive men inte begränsade till de i USA, Europeiska unionen och/eller Sverige), som kan förbjuda eller begränsa vissa operationer. Kunden förbinder sig härmed att inte direkt eller indirekt sälja, överföra, sända, exportera eller återexportera produkter eller relaterad teknik i strid med USA: s, Europeiska unionens och/eller Sveriges exportkontrollbestämmelser. Kunden ska ge oss all nödvändig dokumentation för leverans av produkter till leveransstället.

11.2 Vi är berättigade att vägra att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor om prestation skulle bryta mot klausul 11.1.

12. Programvara och copyrightmaterial

12.1 Software “Programvara” betyder objektkodformen för vår programvara och dokumentation relaterad till den, inklusive utan begränsning någon kontroll- eller instrumentprogramvara som ingår i produkten.  Vi tillhandahåller endast programvara under separata villkor. Sådana villkor är tillgängliga från oss och anses accepterade av kunden vid leverans av programvaran.

12.2 Alla rättigheter i programvaran förblir hos oss eller våra licensgivare, i den mån de inte uttryckligen har beviljats kunden i dessa villkor eller genom andra avtal. Kunden får endast ges en begränsad rätt att använda programvaran i enlighet med de villkor och villkor som är tillämpliga på den. 

12.3 Om inte annat anges får våra upphovsrättsverk (inklusive, utan begränsning, programvara, fast programvara och tryckt dokumentation) inte kopieras förutom för arkivändamål, för att ersätta en defekt kopia eller för programfelverifiering av kunden.

12.4 Alla manualer som tillhandahålls till kunden är endast på engelska.

13. Dataskyddsförordningen och konfidentialitet

13.1 När vi utför under avtalet kan vi behandla nödvändiga personuppgifter om kunden, och kunden kan behandla vissa personuppgifter om våra anställda och affärspartners.

13.2 Båda parter åtar sig att alltid följa gällande lagbestämmelser om dataskydd och åtar sig att säkerställa säkerheten och skyddet av de behandlade personuppgifterna.

13.3 Alla personuppgifter och kundrelaterade data som utbyts inom ramen för avtalet kommer endast att användas av båda parter för de ändamål som definieras i dessa villkor. Båda parter kommer endast att erhålla, bearbeta och använda personuppgifterna för att fullgöra avtalet.

13.4 Båda parterna förklarar att de har alla nödvändiga policyer, processer och förfaranden på plats som överensstämmer med gällande lagstiftning och uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

13.5 Båda parter har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken.

13.6 Varje part kan vända sig till den andra parten kostnadsfritt med alla frågor angående erhållande, bearbetning eller användning av sina personuppgifter.

13.7 Kundens personuppgifter kommer att vidarebefordras till andra företag (till exempel speditionsföretag som är kontrakterade för att leverera produkterna) enbart i samband med och i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av avtalet. Annars finns det ingen rätt att lämna ut personuppgifter till tredje part. Inom detta sammanhang medger och samtycker kunden till att dess personuppgifter också kan avslöjas utomlands, förutsatt att lämpliga skyddsåtgärder kommer att vidtas.

13.8 Båda parter kommer att hålla konfidentiella och inte avslöja, och kommer att förvärva att dess anställda och anställda hos någon underleverantör håller konfidentiell och inte avslöjar all information av konfidentiell natur som erhållits från den andra parten.

14. Diverse

14.1 Om detta är inköpt nedan, godkänner kunden att använda IVD-produkter i enlighet med produktens avsedda användning enligt definitionen i dokumentationen och specifikationerna som medföljer en sådan produkt. Om produkten är märkt med endast för forskningsanvändning eller ett liknande märkningsdeklaration och inte ska användas i diagnostiska procedurer, medger kunden att produkten inte har godkänts, godkänts eller licensierats av United States Food and Drug Administration eller någon annan tillsynsmyndighet., oavsett om det är utländskt eller inhemskt, för någon specifik avsedd användning, antingen forskning, kommersiell eller diagnostisk.

14.2 Produkter som säljs nedan tillhandahålls kunden som slutanvändare. Kunden har inte rätt att köpa produkter för återförsäljning. Vidare, och utan att begränsa det föregående, ska Kunden inte (i) överföra, sälja eller på annat sätt distribuera Produkter till någon tredje part, varken ensam eller i kombination med annat material, (ii) modifiera Produkter för återförsäljning, eller (iii) använda Produkter att tillverka kommersiella produkter, i varje fall utan föregående skriftligt godkännande från oss.

14.3 Avtalet (inklusive dessa villkor) regleras av, tolkas och träder i kraft i enlighet med svensk lag.  Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet att avgöra alla fordringar, tvister eller skillnader som kan uppstå ur eller i samband med avtalet (inklusive krav på kvittning eller motkrav) eller det rättsliga förhållande som upprättats genom avtalet.  FN-konventionen om avtal om internationell försäljning av varor är utesluten (CISG).

14.4 Ingen av parterna ska vara ansvarig eller ansvarig gentemot den andra parten, eller anses ha försummat eller brutit mot avtalet, för misslyckande eller fördröjning i att fullgöra eller fullfölja någon period av avtalet (med undantag för skyldigheter att göra betalningar till den andra part nedan) när och i den utsträckning sådant misslyckande eller fördröjning orsakas av eller härrör från handlingar eller omständigheter utanför den berörda partens rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning: handlingar eller underlåtenhet från den andra parten; Guds handlingar, inklusive översvämning, eld, jordbävning eller explosion; obligatorisk eller frivillig efterlevnad av statliga bestämmelser, förfrågningar eller åtgärder; krig, invasion eller fientligheter (oavsett om krig förklaras eller inte); terroristhot eller handlingar, upplopp eller annan civil oro; nationell nödsituation; revolution eller uppror; epidemi eller pandemi; lockout, strejker eller andra arbetstvister (oavsett om det gäller någon av parternas arbetskraft) begränsningar eller förseningar som påverkar transportörer; oförmåga eller dröjsmål med att erhålla råvaror eller leveranser av adekvat eller lämplig kvalitet; eller telekommunikationsavbrott eller strömavbrott (vardera, en "ursäktbar fördröjning").

14.5 Kunden får inte tilldela, överföra eller delegera några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan vårt föregående skriftliga medgivande, och någon påstådd överlåtelse av sådana rättigheter eller skyldigheter utan sådant samtycke är ogiltig.

14.6 Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga ska ogiltigheten begränsas till sådan bestämmelse och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en som på ett giltigt sätt kommer närmast den ogiltiga bestämmelsens ekonomiska betydelse och syfte.

14.7 Dessa villkor får endast ändras eller modifieras skriftligen om att de ändrar dessa villkor och undertecknas av en auktoriserad representant för varje part.

14.8 Avtalet är enbart till förmån för parterna härtill och deras respektive efterträdare och tillåtna uppdrag och ingenting häri, uttryckligen eller underförstått, är avsett att eller ska ge någon annan person eller enhet någon juridisk eller rättvis rätt, fördel eller åtgärd vilken som helst natur enligt eller på grund av dessa villkor.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.