Skip to main content
Menu
US

Revvitys Generelle Salgsbetingelser

1. Anvendelighed; Indgåelse af Kontrakt

1.1 Disse salgsbetingelser (disse "Vilkår") er de eneste vilkår, der regulerer salg af instrumenter, hardware og forbrugsvarer ("Produkter") af os til køberen af vores Produkter ("Kunden"). Disse Vilkår og det ledsagende tilbud, salgsbekræftelse, konnossement og / eller fakturadokument (tilsammen "Kontrakten") omfatter hele aftalen mellem kunden og os og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser, aftaler, garantier og kommunikation, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt.  Disse Vilkår har forrang for fortrykte, standard- eller andre vilkår, der er angivet i (i) Kundens indkøbsordre eller ethvert andet dokument, der bruges til at bestille Produkter, og / eller (ii) enhver tredjeparts indkøbsplatform, som hermed afvises og skal være ugyldig. Opfyldelse af Kundens ordre udgør ikke accept af nogen af Kundens vilkår og betingelser og tjener ikke til at ændre disse Vilkår, og Kundens vilkår og betingelser afvises udtrykkeligt. Kundens accept af ethvert tilbud er udtrykkeligt underlagt Kundens samtykke til disse Vilkår, og Kundens samtykke til disse Vilkår antages endeligt fra Kundens indsendelse af sin indkøbsordre til os. 

2. Pris

2.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle pristilbud kun gyldige i tredive (30) dage. Vores priser er eksklusive moms, der skal betales i landet for den oprindelige levering. Medmindre andet er angivet, føjes omkostningerne til distribution, fragt, håndtering og / eller installation til prisen i henhold til den sats, der er gyldig på afsendelsesdatoen.   Priserne kan ændres på grund af specifikationer, mængder, råvarer, produktionsomkostninger, forsendelsesordninger (inklusive uden begrænsning, forsendelse uden for det land, hvor den oprindelige levering blev foretaget), Kundens forsinkelser i leveringen eller andre vilkår, der ikke var en del af det originale tilbud.

2.2 Når en ordre først er afgivet, kan den ikke annulleres, medmindre vi skriftligt giver vores samtykke til en sådan annullering, og Kunden betaler eventuelle gældende annullerings- og / eller lageropfyldningsgebyrer.

3. Betingelser for Betaling

3.1 Kunden skal betale alle fakturerede beløb inden for tredive (30) dage efter datoen for vores faktura. Betalinger skal ske direkte til os uden fradrag. 

3.2  I tilfælde af, at kunden har forsømt betaling, er vi berettiget til at opkræve renter ved efterspørgsel til den gældende lovbestemte sats for morarenter til det maksimale beløb, der er tilladt i henhold til gældende lov. Renter opkræves med forbehold for andre rettigheder eller retsmidler, vi måtte have. 

3.3  Modregning eller anvendelse af enhver ret til tilbageholdelse, der udspringer af modkrav fra Kunden, der er anfægtet af os og ikke res judicata er udelukket. Anvendelsen af enhver ret til tilbageholdelse er også udelukket, hvis Kundens modkrav ikke opstår under Kontrakten.

4. Inspektion og accept

4.1 Kunden skal inspicere Produkterne straks efter modtagelsen og skal inden for fem (5) arbejdsdage efter modtagelsen ("Inspektionsperioden") give os en skriftlig meddelelse om ethvert krav om, at de sendte Produkter er Afvigende Produkter. "Afvigende Produkter" betyder følgende: (i) Det sendte Produkt adskiller sig fra det, der er angivet i kundens indkøbsordre; eller (ii) Produktet er synligt beskadiget. Kunden anses for at have accepteret Produktet, medmindre Revvity underrettes som angivet heri og fremlægger bevis som krævet af Revvity. Hvis Kunden modtager Produkter, hvor mangler eller afvigelser ikke er synlige ved første undersøgelse eller først opdages, efter at Inspektionsperioden er overskredet, er sådanne Produkter underlagt garantien i Afsnit 8 nedenfor.

4.2 Hvis Kunden giver Revvity besked om Afvigende Produkter skriftligt inden for Inspektionsperioden, skal Revvity efter eget skøn (i) erstatte sådanne Afvigende Produkter eller (ii) kreditere eller refundere de betalinger, der er foretaget for sådanne Afvigende Produkter.  Revvity vil give kunden et returautorisationsnummer, der skal inkluderes med returemballagen for, at en retur kan accepteres.  Kunden skal, på vores regning, sende Afvigende Produkter til den facilitet, der er angivet af os. Hvis vi udnytter vores mulighed for at erstatte Afvigende Produkter, skal vi, efter at have modtaget kundens forsendelse af Afvigende Produkter, sende de erstattede Produkter til Kunden til Leveringsstedet (som defineret i klausul 5.2 nedenfor).  Kunden anerkender og accepterer, at de retsmidler, der er anført i dette Afsnit, er Kundens eksklusive retsmidler til levering af Afvigende Produkter. Kunden er ansvarlig for lageropfyldningsgebyrer, hvis de Produkter, der returneres til os, ikke er Afvigende Produkter.

4.3 Med undtagelse af som beskrevet i Kontrakten har Kunden ingen ret til at returnere Produkter til Revvity.

5. Levering, Pakning og Tabsrisiko


5.1 Alle ordrer leveres fortoldet (DDP - Incoterms 2010), og kan omfatte et fragt- og ekspeditionsgebyr til dækning af omkostninger ved afhentning, transport, forsikring og levering. 

5.2 Levering af Produkterne skal ske på vejniveau, hoveddør til Kundens lokaler eller enhver anden adresse, der er specificeret i Kontrakten (“Leveringssted”).

5.3  Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Kontrakten, er alle leverings- og forsendelsesdatoer omtrentlige og underlagt vores tidsplan for tilgængelighed.  Vi vil gøre en rimelig indsats for at overholde den eller de angivne leveringsdatoer.  Vi er dog ikke ansvarlige for manglende overholdelse af de angivne leveringsdatoer eller for forsinkelser i udførelsen i henhold til Kontrakten forårsaget af en Undskyldelig Forsinkelse (som defineret i klausul 14.4). Kunden vil blive informeret om begyndelsen og afslutningen af Undskyldelige Forsinkelser så hurtigt som muligt.

5.4      Vi kan foretage delvise forsendelser af produkter underlagt vores interne procedurer og godkendelser. 

6. Skatter

6.1 Kunden er ansvarlig for betaling af alle afgifter, der kan vurderes eller opkræves på eller på grund af de Produkter, der sælges til Kunden, herunder, uden begrænsning, al moms og alle omsætningsafgifter.

6.2 Hvis Kunden hævder, at en transaktion ikke er underlagt en sådan skat, eller at vi ikke er forpligtet til at opkræve en sådan skat, skal Kunden give os al den nødvendige dokumentation til at understøtte en sådan påstand og give os mulighed for at dokumentere enhver beslutning, vi måtte foretage for at undlade at opkræve en sådan skat. Kunden bærer det fulde ansvar for og holder os skadesløse over for udgifter eller handlinger rejst som resultat af vores tillid til Kundens erklæringer og dokumenter.

7. Installation og Klargøring af Stedet

7.1 Installation af produkter medtages kun i købsprisen på Produkterne, hvis det udtrykkeligt er angivet i Kontrakten. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i Kontrakten, vil installation af Produkter kun blive udført i det land, hvor den originale levering blev foretaget. 

7.2 Det er Kundens ansvar at forberede passende miljømæssige forhold på stedet og at levere de nødvendige tjenester under hele installationens varighed, herunder alt hvad der kræves for at aflæsse og transportere produkterne til deres rette placering. Manglende overholdelse af dette vil medføre et servicegebyr fra os til dækning af vores servicepersonales tabte tid. Hvis en installation af Produkter skal udføres på Kundens computersystem, har Kunden det fulde ansvar for at foretage en tilstrækkelig sikkerhedskopiering af data for at bevare integriteten af eksisterende data.  Hvis Revvity ikke er i stand til at udføre installationen inden for tre (3) måneder efter et Produkts forsendelsesdato som følge af Kundens manglende forberedelse af stedet som krævet, er Kunden ansvarlig for eventuelle omkostninger forbundet med en sådan forsinkelse, herunder, uden begrænsning, alle nødvendige hardware-, software- og firmwareopdateringer.  Forsinkelse af installationen forlænger ikke den indgåede garantiperiode.

7.3  Kunden forpligter sig hermed til at vedligeholde sine lokaler i en sikker tilstand og til at overholde alle gældende love, der regulerer arbejdspladsens sundhed og sikkerhed. Kunden påtager sig hermed det fulde ansvar for enhver skade eller ethvert erstatningsansvar som følge af arbejde udført af vores servicepersonale, mens de er i Kundens lokaler, undtagen i det omfang, de udelukkende er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra vores servicepersonale.

7.4 Installation af Produkter faktureres på baggrund af arbejdstid og det anvendte materiale, medmindre andet er aftalt skriftligt med Kunden. Vi opkræver den daværende gældende timepris for arbejde, rejse og ventetid samt eventuelle yderligere omkostninger, der er identificeret i Kontrakten.

7.5 Kunden skal give os en skriftlig accept af installationen af Produkterne. Accept anses for at være givet, hvis Kunden ikke har givet os en sådan skriftlig accept inden for to (2) uger efter afslutningen af installationen og inden for denne tidsperiode ikke har rapporteret nogen mangler ved installationen.

8. Begrænset Garanti

Garantierne i dette Afsnit 8 er de eneste og eksklusive garantier, der gives for Produkter, der er købt herunder, og gælder kun for Kunden som den oprindelige køber.  "Garantiperioden" er det tidsrum, hvor garantien er gyldig som specificeret for hver af de garantier, der er anført nedenfor.

8.1 Instrumenter.  Revvity garanterer, at dets instrumentprodukter i det væsentlige vil være i overensstemmelse med Revvitys offentliggjorte specifikationer, der er gældende fra forsendelsesdatoen, og at de er fri for materialefejl og udførelse, når de udsættes for normal, korrekt og tilsigtet brug, bortset fra at der ikke gives nogen garanti for brugte, renoverede eller tidligere ejede Produkter.  Medmindre en anden periode er specificeret i det gældende tilbud, skal Garantiperioden være (i) et (1) år fra datoen for afsendelse til Kunden, eller (ii) hvis Produktet kræver installation af vores certificerede serviceteknikere, den tidligere af (x) et (1) år fra installationsdatoen eller (y) femten (15) måneder fra den dato, vi sender Produktet til Kunden.  Denne garanti gælder kun for Produkter i det land, hvor den originale levering blev foretaget.  

8.1.1 Reservedele.  Dele, der udskiftes under en garantireparation, kan beholdes af Revvity og bliver Revvitys eksklusive ejendom ved reparation eller udskiftning.  Vi garanterer udskiftningsdele til den længste af (i) den resterende periode i den oprindelige Garantiperiode for det Produkt, hvor delen er installeret, eller (ii) halvfems (90) dage fra udskiftningsdatoen.  Denne garanti gælder kun for dele, der er installeret af os eller en tredjepart autoriseret af os.

8.2 Reagenser, Forbrugsstoffer & Andre Varer.  For produkter, der er forbrugsvarer, reagenser eller andre varer, garanterer vi, at alle sådanne produkter på afsendelsestidspunktet er i overensstemmelse med vores offentliggjorte specifikationer.  Medmindre andet er angivet i produktdokumentationen, tilbud eller prisliste, gælder Garantiperioden for den tidligere af: (a) tredive (30) dage fra leveringsdatoen for sådanne Produkter; (b) udløbsdatoen eller "brug inden"-datoen, der er anført på Produktet; (c) halveringstiden for radioisotopen indeholdt i Produktet eller (d) Produktets specificerede antal anvendelser.  Denne garanti er kun gyldig, hvis sådanne Produkter opbevares i overensstemmelse med vores instruktioner og bruges i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer.   

8.2.1 Tilpassede Reagenser. Revvity skal bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at imødekomme alle specifikationer, som Kunden anmoder om for Produkter, der leveres i henhold til dens tilpassede mærkning-/ syntesetjenester og anmodningens art.

8.3 Software og Firmware.  Vi garanterer, at Software (som defineret i klausul 12.1 nedenfor), hvad enten det er integreret i et Produkt eller licenseret særskilt, og firmware i det væsentlige vil indeholde den funktionalitet, der er beskrevet i vores programmanualer, og når den er korrekt installeret og betjent på en computer, der opfylder specifikationerne angivet deri, vil den i det væsentlige virke i overensstemmelse hermed; forudsat dog, at vi ikke garanterer, at driften af processoren, Softwaren eller firmwaren er uafbrudt eller fejlfri.  Garantiperioden skal vare i halvfems (90) dage fra leveringsdatoen.

8..4 Ekskluderinger.  Følgende er ekskluderet fra garantierne i klausul 8.1 til 8.3:

8.4.1 Et Produkts tab, beskadigelse, defekt eller manglende præstation på grund af: (i) installation, modifikation, kalibrering, reparation eller service af Produktet, herunder, men ikke begrænset til, ændringer, reparationer eller service af hardware, firmware eller Software, der er inkorporeret i eller forbundet med Produktet, der ikke er udført af os eller en tredjepart autoriseret af os; (ii) eventuelle ulykker, der sker på Kundens ejendom, herunder, men ikke begrænset til, forårsaget af oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer; (iii) forsømmelighed eller forsætlig forsømmelse fra Kunden eller en tredjepart; (iv) enhver flytning af et Produkt til en anden placering end stedet for den originale installation, medmindre en sådan flytning udføres af os; (v) ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse (vi) hardware, software, grænseflader, reagenser, dele, forbrugsvarer eller andre forsyninger leveret af Kunden eller tredjepart; (vii) enhver kombination eller brug af Produkterne med inkompatibelt udstyr eller tilknyttede produkter, der kan være forbundet med sådanne Produkter; (viii) brug eller betjening af et Produkt: (a) uden for de gældende produktspecifikationer eller (b) i strid med brugervejledningen, der følger med Produktet; eller (ix) forkert forberedelse af stedet.

8.4.2  Vi giver ingen garantier for tredjepartsproducerede produkter.  I det omfang det er lovligt tilladt, videregiver vi garantien fra en tredjepartsproducent til Kunden.    

8.4.3 Komponenter, der forbruges eller vedligeholdes af kunden, herunder, uden begrænsning, kromatografisøjler, filamenter, energikilder, lamper, effektforstærkerrør, grafitrør, prøvecelleholdere, brænder- og ovnkamre, nebulisatorer, emner i stikprøvesti, ventiler, ender og slanger og andre lignende dele med begrænset forventet levetid, der henvises til i Produktets gældende betjeningsvejledning, eller enhver anden genstand, der er beregnet til at blive erstattet af en kunde.

8.5 Retsmidler. 

8.5.1 Vi er ikke ansvarlige for misligholdelse af garantierne i klausul 8.1 til 8.3, medmindre: (i) Kunden giver hurtig skriftlig meddelelse og en rimelig beskrivelse af de defekte Produkter til os i løbet af gældende Garantiperiode; (ii) hvis det er relevant, får vi en rimelig mulighed til at undersøge sådanne Produkter, efter at have modtaget meddelelsen, og Kunden (hvis vi bliver bedt om det) returnerer sådanne Produkter til vores forretningssted på vores retning, så undersøgelsen kan finde sted der; og (iii) vi med rimelighed bekræfter Kundens påstand om, at Produkterne er defekte.  

8.5.2 Som Kundens eneste og eksklusive middel for overtrædelse af garantierne i klausul 8.1 til 8.3 accepterer vi at reparere eller udskifte, efter vores eget valg, enhver del eller dele af sådanne Produkter eller Software, der viser sig at være defekte inden for den gældende Garantiperiode.  Alternativt kan vi til enhver tid, efter vores eget skøn, vælge at opfylde vores garantiforpligtelser nedenfor ved at acceptere returnering af ethvert defekt Produkt eller Software i henhold til Vilkårene beskrevet heri og tilbagebetaling af købsprisen betalt af kunden, vurderet over Produktets eller Softwarelicensens levetid.  

8.5.3 RETSMIDLERNE OVENFOR SKAL KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER OG VORES FULDE ANSVAR FOR ENHVER AFBRYDELSE AF DE BEGRÆNSEDE GARANTIER, DER FREMSÆTTES I KLAUSULERNE 8.1 TIL 8.3.

8.6 Rettelse af mangler i løbet af Garantiperioden.  

8.6.1 Vi kan forsøge at diagnosticere og løse fejl over telefon eller elektronisk. Kunden skal følge problembestemmelsen, løsningen og proceduren, som vi specificerer. Hvis det er relevant, kan vi kræve, at en bestemt del returneres til dens depot til service eller for at hjælpe med problemløsning. Hvis vi finder ud af, at der kræves arbejde på stedet, planlægges en tid med en servicetekniker. Hvis Kunden anmoder om arbejde på stedet, når en fejl kunne have været afhjulpet eksternt, eller hvis vi reagerer på Kundens varsel om manglen, og ingen mangel, der er dækket af den gældende garanti, er fundet, har vi ret til kompensation til vores daværende standardpriser for udført arbejde og omkostninger, vi pådrager os på grund af Kundens anmodning. Manglende installation og brug af tilgængelige fjernforbindelsesværktøjer og udstyr til direkte problemrapportering, fjernproblembestemmelse og løsning kan resultere i øget svartid og yderligere omkostninger for Kunden.

8.6.2 Hvis vi finder ud af, at Produkter, for hvilke Kunden anmodede om garantiservice, ikke er dækket af den gældende garanti, og vi leverer reparationsservices eller reservedele, der ikke er dækket af sådan garanti, er Kunden ansvarlig for betaling af alle omkostninger til undersøgelse og svar på en sådan garantiserviceanmodning til vores gældende tids- og materialesatser.  

8.7 Ansvarsfraskrivelse.  BORTSET FRA DET OVENSTÅENDE OG TIL DET MAKSIMALE TILLADTE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI UDTRYKKELIGT OG GIVER INGEN ANDRE GARANTIER ANGÅENDE PRODUKTER OG SOFTWARE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER GARANTI (A) AF SALGBARHED; (B) AF EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL; ELLER (C) MOD OVERTRÆDELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRETTIGHEDER FOR EN TREDJEPART, UANSET OM DET ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET VED LOVGIVNING, FORHANDLINGSFORLØB, PRÆSTATIONSFORLØB, ANVENDELSE AF HANDEL ELLER ANDET. YDERLIGERE GARANTERER VI IKKE, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN MØDER KUNDENS KRAV, ELLER AT MIDLER I SOFTWAREN RETTES.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Retsmidlerne i disse Vilkår er Kundens eneste og eksklusive retsmidler. Vi er ikke ansvarlige over for Kunden for direkte eller indirekte skader eller følgeskader (såsom tab af fortjeneste, tab af muligheder, omkostninger og bøder), uanset om det er baseret på kontrakt, vildledning, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, stammende fra design, fremstilling, salg, levering, installation, service eller brug af vores Produkter eller Software. Vi påtager os ikke eller bemyndiger nogen anden person til at påtage sig ansvar for os i forbindelse med design, fremstilling, salg, levering, installation, service eller brug af vores Produkter eller Software.

9.2 Med forbehold af klausul 9.3 er vores maksimale samlede ansvar over for Kunden for ethvert tab eller skade i forbindelse med eventuelle krav, handlinger eller procedurer, der opstår som følge af Kontrakten, hvad enten det er baseret på kontrakt, vildledning, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, må det ikke overstige den samlede pris, som Kunden betaler os for de Produkter, der giver anledning til det krav, som ansvaret er baseret på.

9.3 Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser nogen af parternes ansvar for død eller personskade som følge af deres uagtsomhed eller dets medarbejderes, agenters eller underleverandørers uagtsomhed, eller ekskluderer eller begrænser en parts rettigheder, retsmidler eller ansvar i henhold til loven, der regulerer disse Vilkår, når det kommer til svindel.

9.4  Forældelsesfristen for eventuelle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge af Kontrakten, hvad enten det er baseret på kontrakt, vildledelse, tort (herunder uagtsomhed) eller andet, er to (2) år fra den dato, hvor handlingen skete.

10. Overholdelse af WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

10.1 Vi overholder det europæiske WEEE-direktiv under følgende betingelser:

a) Kunden bærer ansvaret og omkostningerne ved transport (Incoterms 2010: DDP) af elskrot til det autoriserede WEEE-indsamlingscenter, der er angivet af os.

b) Vi bærer ansvaret og omkostningerne i forbindelse med bortskaffelse og datarapportering af elskrot.

11. Eksport

11.1  Kunden anerkender, at Produkterne og den relaterede teknologi (herunder, men ikke begrænset til, tekniske data og information) er underlagt gældende eksportbestemmelser (herunder, men ikke begrænset til, dem fra USA, Den Europæiske Union og/eller Danmark), som kan forbyde eller begrænse visse operationer. Kunden forpligter sig hermed til ikke direkte eller indirekte at sælge, overføre, transmittere, eksportere eller reeksportere produkter eller beslægtet teknologi i strid med lovgivningen for eksportkontrol i USA, Den Europæiske Union og/eller Danmark. Kunden skal give os al dokumentation, der er nødvendig for forsendelse af Produkter til Leveringsstedet.

11.2 Vi har ret til at nægte opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse Vilkår, hvis opfyldelsen ville være i strid med klausul 11.1.

12. Software- og Copyright-materiale

12.1 "Software" betyder objektkodeformen for vores software og dokumentation relateret dertil, herunder, uden begrænsning, kontrol- eller instrumentsoftware, der følger med Produktet.  Vi leverer kun Software under separate vilkår og betingelser. Sådanne vilkår og betingelser er tilgængelige fra os og anses for accepteret af Kunden ved levering af Softwaren.

12.2 Alle rettigheder til Softwaren forbliver hos os eller vores licensgivere, såfremt de ikke udtrykkeligt er tildelt Kunden i disse Vilkår eller i andre aftaler. Kunden tildeles kun en begrænset ret til at bruge Softwaren i overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser. 

12.3 Medmindre andet er angivet, må vores copyright-værker (herunder, uden begrænsning, software, firmware og udskrevet dokumentation) ikke kopieres, undtagen til arkivformål, til erstatning af en defekt kopi eller til bekræftelse af programfejl af Kunden.

12.4 Alle manualer, der leveres til Kunden, skal kun være på engelsk.

13. Databeskyttelsesforordning og fortrolighed

13.1 Under udførelsen af Kontrakten behandler vi muligvis nogle nødvendige personoplysninger om Kunden, og Kunden kan behandle nogle personlige oplysninger om vores medarbejdere og forretningspartnere.

13.2 Begge parter forpligter sig til altid at overholde de gældende lovbestemmelser om databeskyttelse og er forpligtet til at sikre sikkerheden og beskyttelsen af de behandlede personoplysninger.

13.3 Alle personoplysninger og kunderelaterede data, der udveksles i forbindelse med Kontrakten, vil udelukkende blive brugt af begge parter til de formål, der er defineret i disse Vilkår. Begge parter indhenter, behandler og bruger kun personoplysningerne til udførelse af Kontrakten.

13.4 Begge parter erklærer, at de har implementeret alle de nødvendige politikker, processer og procedurer, der skal til for at overholde gældende lovgivning og at opfylde kravene i Databeskyttelsesforordning.

13.5 Begge parter har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen.

13.6 Hver part kan henvende sig til den anden part gratis med spørgsmål vedrørende indhentning, behandling eller brug af sine personlige data.

13.7 Kundens personoplysninger videregives udelukkende til andre virksomheder (f.eks. speditionsfirmaer, der er hyret til at levere Produkterne) i sammenhæng med og i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af Kontrakten. Ellers er der ingen ret til at videregive personlige oplysninger til tredjeparter. Inden for denne sammenhæng anerkender og accepterer Kunden, at dens personlige data også kan videregives i udlandet, forudsat at der dog træffes passende foranstaltninger til beskyttelse.

13.8 Begge parter vil ikke videregive fortrolige oplysninger opnået fra den anden part, og vil tilvejebringe, at dens medarbejdere og medarbejderne hos enhver underleverandør heller ikke videregiver oplysninger af fortrolig karakter, der er opnået fra den anden part.

14. Diverse

14.1 Hvis købt herunder, accepterer Kunden at bruge IVD-produkter i overensstemmelse med Produktets Tilsigtede Anvendelse som defineret i dokumentationen og specifikationerne, der følger med et sådant Produkt. Hvor Produktet er mærket med Kun til Forskningsbrug eller en lignende mærkningserklæring og ikke er til brug i diagnostiske procedurer, anerkender Kunden, at Produktet ikke er godkendt, ryddet eller licenseret af United States Food and Drug Administration eller nogen anden regulerende enhed, hvad enten den er udenlandsk eller indenlandsk, til et bestemt anvendelsesformål, hvad enten det er forsknings-, kommercielle eller diagnostiske formål.

14.2 Produkter, der sælges herunder, leveres til Kunden som slutbruger. Kunden har ikke tilladelse til at købe Produkter til videresalg. Ydermere, og uden at begrænse det foregående, må Kunden ikke (i) overføre, sælge eller på anden måde distribuere Produkter til nogen tredjepart, hverken alene eller i kombination med andre materialer, (ii) ændre Produkter til videresalg eller (iii) bruge Produkter til at fremstille kommercielle produkter uden forudgående skriftlig godkendelse fra os.

14.3 Kontrakten (inklusive disse Vilkår) er underlagt af, fortolkes af og træder i kraft i overensstemmelse med dansk lovgivning.  Sø- og Handelsretten i København har enekompetence til at bilægge ethvert krav, tvist eller spørgsmål om forskelle, der måtte opstå i eller i forbindelse med Kontrakten (herunder modregning eller modkrav) eller det etablerede juridiske forhold af Kontrakten.  FN-konventionen om aftaler om internationale køb er undtaget (CISG).

14.4 Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part eller anses for at have misligholdt Kontrakten på grund af manglende eller forsinket opfyldelse eller udførelse af et vilkår i Kontrakten (undtagen for forpligtelser til at foretage betalinger til den anden part herunder), når og i det omfang sådan mangel eller forsinkelse er forårsaget af eller skyldes handlinger eller omstændigheder uden for den berørte parts rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning: handlinger eller undladelser fra den anden part; naturkatastrofer, herunder oversvømmelse, brand, jordskælv eller eksplosion; obligatorisk eller frivillig overholdelse af statslige regler, anmodninger eller handlinger; krig, invasion eller fjendtligheder (hvad enten krig erklæres eller ej); terrortrusler eller handlinger, optøjer eller anden civil uro; national nødsituation; revolution eller oprør; nedlukninger som følge af epidemi eller pandemi, strejker eller andre arbejdskonflikter (uanset om de vedrører nogen af parterne); begrænsninger eller forsinkelser, der påvirker transportselskaber; manglende evne eller forsinkelse i at skaffe råvarer eller forsyninger af tilstrækkelig eller passende kvalitet; eller telekommunikationsafbrydelse eller strømafbrydelse (hver, en "Undskyldelig Forsinkelse").

14.5 Kunden må ikke overdrage, overføre eller delegere nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten uden vores forudgående skriftlige samtykke, og enhver påstået overdragelse af sådanne rettigheder eller forpligtelser uden sådant samtykke er ugyldig.

14.6 Hvor individuelle bestemmelser i disse Vilkår er ugyldige, er ugyldigheden begrænset til en sådan bestemmelse, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en, der på en gyldig måde kommer tættest på den økonomiske betydning og formålet med den ugyldige bestemmelse.

14.7 Disse Vilkår kan kun ændres i et skriftligt dokument, der specifik angiver, at det ændrer disse Vilkår og underskrevet af en autoriseret repræsentant for hver part.

14.8 Kontrakten er udelukkende til fordel for parterne heri og deres respektive efterfølgere og tilladte, nye rettighedsindehavere, og intet heri, udtrykkeligt eller underforstået, er bestemt til eller skal give nogen anden person eller enhed nogen juridisk eller retfærdig ret, fordel eller retsmiddel af enhver art overhovedet under eller på grund af disse Vilkår.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.