Skip to main content
Menu
US

Algemene verkoopvoorwaarden van Revvity

1. Toepasbaarheid; Sluiten van een contract

1.1 Deze verkoopvoorwaarden (deze "Voorwaarden") zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van instrumenten, hardware en verbruiksproducten ("Producten") door ons aan de koper van onze Producten ("Klant"). Deze Voorwaarden en de bijbehorende offerte, verkoopbevestiging, vrachtbrief en/of factuurdocument (gezamenlijk het "Contract") omvatten de volledige overeenkomst tusen en Klant en ons, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, en communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.  Deze Voorwaarden prevaleren boven alle voorgedrukte, standaard of andere voorwaarden die zijn uiteengezet in (i) de inkooporder van de Klant of enig ander document dat wordt gebruikt om producten te bestellen en/of (ii) een inkoopplatform van derden, die hierbij worden afgewezen en nietig verklaard. Vervulling van de order van de Klant houdt geen aanvaarding in van enige algemene voorwaarden van de Klant en dient niet om deze Voorwaarden te wijzigen of te amenderen, en de algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk afgewezen. De aanvaarding van een offerte door de Klant is uitdrukkelijk onderworpen aan de instemming van de Klant met deze Voorwaarden, en de instemming van de Klant met deze Voorwaarden wordt definitief verondersteld vanaf de indiening van de Klant van zijn aankooporder bij ons.

2. Prijzen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijsopgaven slechts dertig (30) dagen geldig. Onze prijzen zijn exclusief eventuele toegevoegde waarde en omzetbelasting die verschuldigd is in het land van oorspronkelijke levering. Tenzij anders vermeld, worden de kosten van distributie, vracht, handling en/of installatie aan de prijs toegevoegd tegen het tarief dat geldig is op de datum van verzending. Prijzen kunnen worden aangepast vanwege specificaties, hoeveelheden, grondstoffen, productiekosten, verzendregelingen (inclusief maar niet beperkt tot verzending buiten het land van oorspronkelijke levering), vertragingen bij de levering door de Klant of andere voorwaarden die geen deel uitmaakten van de originele offerte.  

2.2 Alle eenmaal geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd tenzij we schriftelijk instemmen met een dergelijke annulering en de Klant alle toepasselijke annulerings- en/of herbevoorradingskosten betaalt. 

2.2 All orders once placed are non-cancellable unless we consent to such cancellation in writing and Customer pays any applicable cancellation and/or restocking charges.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De Klant zal alle gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen na de datum van onze factuur betalen. Betalingen geschieden rechtstreeks aan ons zonder aftrek.  

3.2 Indien de Klant in verzuim is met de betaling, zijn wij gerechtigd opeisbare rente in rekening te brengen aan het tarief van 8,00% over het officiële tarief zoals gepubliceerd door de ECB van tijd tot tijd. Het in rekening brengen van rente doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen die we kunnen hebben. 
  
3.3 Verrekening of toepassing van enig retentierecht voortvloeiend uit tegenvorderingen van Klant die door ons worden betwist en niet gewijsd zijn, zijn uitgesloten. De toepassing van enig retentierecht is ook uitgesloten indien de tegenvorderingen van de Klant niet voortvloeien uit het Contract.

4. Inspectie en Acceptatie

4.1    De Klant zal de Producten onmiddelijk na ontvangst inspecteren en zal ons binnen vijf (5) dagen na ontvangst (de "Inspectieperiode") schriftelijk op de hoogte stellen van elke claim dat de verzonden Producten Niet-conforme Producten zijn. "Niet-conforme Producten" betekent alleen het volgende: (i) Het verzonden Product is anders dat hetgeen is gespecificeerd op de inkooporder van de Klant; of (ii) het Product zichtbaar beschadigd is. De Klant wordt geacht de Producten te hebben geaccepteerd, tenzij de Klant Revvity op de hoogte stelt zoals hierin aangegeven en bewijs levert zoals door Revvity vereist. Indien de Klant Producten ontvangt waarvan gebreken of non-conformiteiten niet zichtbaar zijn bij het eerste onderzoek of pas worden ontdekt na het verstrijken van de Inspectieperiode (latente gebreken), zijn dergelijke Producten uitsluitend onderworpen aan de garantie zoals uiteengezet in Artikel 8 hieronder.  

4.2    Als de Klant Revvity schriftelijk op de hoogte brengt van niet-conforme Producten binnen de Inspectieperiode zal Revvity, naar eigen goeddunken, (i) dergelijke niet-conforme Producten vervangen, of (ii) de betaling voor dergelijke niet-conforme Producten crediteren of terugbetalen.  Revvity zal de Klant een retourautorisatienummer verstrekken dat bij de retourverpakking moet worden gevoegd om een retourzending te accepteren.  De Klant zal, op onze kosten, niet-conforme Producten naar de door ons aangewezen faciliteit verzenden. Als we gebruik maken van onze optie om niet-conforme Producten te vervangen, zullen we, na ontvangst van de verzending van niet-conforme Producten door de Klant, de vervangen Producten naar het leveringspunt naar de Klant verzenden (zoals gedefinieerd in artikel 5.2 hieronder).  De Klant erkent en stemt ermee in dat de rechtsmiddelen die in deze sectie worden uiteengezet, de exclusieve rechtsmiddelen van de Klant zijn voor de levering van niet-conforme Producten. De Klant is aansprakelijk voor herbevoorradingskosten in het geval dat Producten aan ons worden geretourneerd die geen Niet-conforme Producten zijn. 

4.3    Behalve zoals bepaald in het Contract, heeft de Klant geen recht om Producten aan Revvity te retourneren.

5. Levering, Verpakking en Risico op Verlies

5.1    Alle bestellingen worden franco afgeleverd op de bestemming (DDP - Incoterms 2010) en kunnen vracht- en administratiekosten omvatten om de kosten van het ophalen, transport, verzekering en levering te dekken.  

5.2    Levering van de Producten vindt plaats op straatniveau, voor de deur van de locatie van de Klant of op een ander adres dat is gespecificeerd in het Contract ("Leveringspunt"). 

5.3    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Contract, zijn alle leverings- en verzendingsdatums bij benadering en onderhevig aan ons beschikbaarheidsschema.  We zullen redelijke inspanningen leveren om de opgegeven leveringsdatum(s) te halen.  Wij zijn echter niet aansprakelijk voor het niet-naleven van de opgegeven leveringsdatums of voor enige vertraging in de uitvoering van het Contract veroorzaakt door een Verschoonbare Vertraging (zoals gedefinieerd in artikel 14.4). De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het begin en einde van Verschoonbare Vertragingen. 

5.4    Wij kunnen gedeeltelijke verzendingen van Producten uitvoeren, afhankelijk van onze interne procedures en goedkeuringen. 

6. Belastingen

6.1 De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen die kunnen geheven worden op of vanwege de aan de Klant verkochte Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle belastingen op de toegevoegde waarde en verkoop.

6.2 Als de Klant beweert dat een transactie niet onderworpen is aan een dergelijke belasting of dat wij niet verplicht zijn om een dergelijke belasting te innen, moet de Klant ons alle documentatie verstrekken die nodig is om een dergelijke bewering te ondersteunen en ons in staat stellen om elke beslissing die we nemen om dergelijke belastingen niet te innen te documenteren. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor en vrijwaart ons van alle gemaakte kosten of acties die voortkomen uit ons vertrouwen op de verklaringen en documenten van de Klant.

7. Installatie en Voorbereiding van de Locatie


7.1 De Installatie van Producten zal alleen inbegrepen zijn in de aankoopprijs van Producten indien dit uitdrukkelijk in het Contract is vermeld. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in het Contract, zal de installatie van Producten alleen worden uitgevoerd in het land van oorspronkelijke levering. 

7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste omgevingsomstandigheden op de locatie voor te bereiden en om de vereiste diensten te verlenen voor de duur van de installatie, inclusief alles wat nodig is om de Producten uit te pakken en te transporteren naar de geschikte locatie voor gebruik. Indien wordt nagelaten dit te doen zullen servicekosten in rekening gebracht worden om de verloren tijd van ons servicepersoneel te dekken.  Indien een installatie wordt uitgevoerd op het computersysteem van de Klant, is de Klant volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van een adequate gegevensback-up om de integriteit van de bestaande gegevens te behouden. Als Revvity niet in staat is om de installatie binnen drie (3) maanden na de verzenddatum van een Product uit te voeren als gevolg van het niet voorbereiden van de locatie zoals vereist door de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten die met een dergelijke vertraging gepaard gaan, inclusief maar niet beperkt tot alle vereiste hardware, software- en firmware-updates.  Vertraging van de installatie verlengt de gecontracteerde garantieperiode niet.

7.3 De Klant verbindt zich ertoe zijn gebouwen in een veilige staat te houden en alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek na te leven. De Klant aanvaardt hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade of letsel aan, of aansprakelijkheid die voortvloeit uit werk uitgevoerd door ons servicepersoneel terwijl deze zich op het terrein van de klant bevinden, behalve voor zover uitsluitend veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van ons servicepersoneel.

7.4 De Installatie van Producten zal gefactureerd worden op basis van de gewerkte tijd en het gebruikte materiaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Klant. Wij brengen het dan geldende uurtarief in rekening voor werkzaamheden, reis- en wachttijd alsook eventuele in de Overeenkomst vermelde bijkomende kosten.

7.5 De Klant zal ons een schriftelijke aanvaarding van de installatie van Producten bezorgen. Acceptatie wordt geacht te zijn gegeven indien de Klant ons deze schriftelijke acceptatie niet binnen twee (2) weken na voltooiing van de installatie heeft verstrekt en binnen die tijd geen gebreken aan de installatie heeft gemeld.

8. Beperkte garantie

De garanties uiteengezet in dit Artikel 8 zijn de enige en exclusieve garanties die worden verstrekt voor Producten die onder dit Contract zijn gekocht en zijn alleen van toepassing op de Klant als de oorspronkelijke koper.  De "Garantieperiode" is de periode dat de garantie geldig is, zoals gespecificeerd voor ieder van de onderstaande garanties.

8.1 Instrumenten.  Revvity garandeert dat haar instrumenten Producten substantieel zullen voldoen aan de gepubliceerde specificaties van Revvity die van kracht zijn vanaf de datum van verzending en vrij zullen zijn van defecten in materialen en vakmanschap, indien onderworpen aan normaal, correct en bedoeld gebruik, behalve dat er geen garantie wordt gegeven voor enige gebruikte, gerenoveerde of tweedehandse Producten.  Tenzij een andere periode is gespecificeerd in de toepasselijke offerte, is de garantieperiode (i) één (1) jaar vanaf de datum van verzending naar de klant, of (ii) als het Product moet worden geïnstalleerd door onze gecertificeerde servicetechnici, de vroegste van (x) één (1) jaar vanaf de installatiedatum of (y) vijftien (15) maanden vanaf de datum waarop we het Product naar de Klant hebben verzonden.  Deze garantie is alleen van toepassing op Producten in het land van oorspronkelijke levering.

8.1.1 Reserveonderdelen.  Onderdelen die tijdens een garantiereparatie worden vervangen, kunnen door Revvity worden behouden en worden na de reparatie of vervanging het enige en exclusieve eigendom van Revvity.  We garanderen vervangende onderdelen voor de langste van (i) de resterende looptijd van de oorspronkelijke garantieperiode van het Product waarin het onderdeel is geïnstalleerd of (ii) negentig (90) dagen vanaf de vervangingsdatum.  Deze garantie is alleen van toepassing op onderdelen die door ons of een door ons geautoriseerde derde partij werden geïnstalleerd.

8.2 Reagentia, verbruiksartikelen & andere goederen.  Voor Producten die verbruiksartikelen, reagentia of andere goederen zijn, garanderen wij dat al dergelijke Producten op het moment van verzending zullen voldoen aan onze gepubliceerde specificaties.  Tenzij anders vermeld in de productdocumentatie, offerte of prijslijst, is de garantieperiode voor de eerste van: (a) dertig (30) dagen vanaf de datum van levering van dergelijke Producten; (b) de vervaldatum of "te gebruiken tot" datum vermeld op het Product; (c) de halfwaardetijd van de radio-isotoop omvat in het product; of (d) het gespecificeerde aantal malen gebruik van het Product.  Deze garantie zal alleen geldig zijn als dergelijke Producten worden opgeslagen in overeenstemming met onze instructies en worden gebruikt in overeenstemming met de gepubliceerde specificaties.   

8.2.1 Aangepaste reagentia. Revvity zal commercieel redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan alle specificaties gevraagd door Klant voor Producten die worden geleverd in overeenstemming met zijn aangepaste etiketterings-/syntheseserviceaanbiedingen en de aard van het verzoek.a

8.3 Software & Firmware.  We warrant that Software (as defined in clause 12.1 below), whether embedded in a Product or licensed separately, and firmware will substantially contain the functionality described in our program manuals and, when properly installed and operated on a computer meeting the specifications specified therein, will substantially perform in accordance therewith; provided, however, that we do not warrant that the operation of the processor, Software or firmware will be uninterrupted or error-free.  The Warranty Period shall be for ninety (90) days from the date of delivery.a

8..4 Uitsluitingen.  Het volgende is uitgesloten van de garanties in clausules 8.1 tot en met 8.3:

8.4.1 Het verlies, de schade, het defect of het niet functioneren van een Product als gevolg van: (i) iedere installatie, wijziging, kalibratie, reparatie of onderhoud van het Product, inclusief maar niet beperkt tot modificaties, reparaties of onderhoud van hardware, firmware of Software die is opgenomen in of verbonden met het Product, niet uitgevoerd door ons of een door ons geautoriseerde derde partij; (ii) ongevallen die zich voordoen op de locatie van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot ongevallen veroorzaakt door overstroming, brand of andere natuurrampen; (iii) de nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van de Klant of een derde; (iv) elke verplaatsing van een Product naar een andere locatie dan de locatie van de oorspronkelijke installatie, tenzij een dergelijke verplaatsing door ons wordt uitgevoerd; (v) onjuist of onvoldoende onderhoud; (vi) door de Klant of een derde partij geleverde hardware, software, interfaces, reagentia, onderdelen, verbruiksartikelen of andere benodigdheden; (vii) elke combinatie of elk gebruik van de Producten met incompatibele apparatuur of aanvullende producten die op dergelijke Producten kunnen worden aangesloten; (viii) gebruik of bediening van een Product: (a) buiten de van toepassing zijnde Productspecificaties, of (b) inconsistent met de gebruikershandleiding die bij het Product is geleverd; of (ix) onjuiste voorbereiding van de site.

8.4.2 Wij geven geen garantie op door derden vervaardigde producten.  Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we alle garanties verstrekt door een fabrikant die een derde partij is aan de Klant doorgeven.    

8.4.3 Alle verbruiksartikelen of onderdelen die door de klant worden onderhouden, inclusief maar niet beperkt tot chromatografiekolommen, filamenten, energiebronnen, lampen, eindversterkerbuizen, grafietbuizen, monstercelhouders, brander- en ovenkamers, vernevelaars, items in het monsterpad, kleppen, tips en slangen, andere soortgelijke onderdelen met beperkte levensduur waarnaar verwezen wordt in de toepasselijke bedieningshandleiding van het product, of enig ander item dat bedoeld is om door een Klant te worden vervangen.

8.5 Rechtsmiddelen.

8.5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van de garanties uiteengezet in clausules 8.1 tot en met 8.3, tenzij: (i) de Klant ons onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving en een redelijke beschrijving geeft van de defecte Producten tijdens de toepasselijke Garantieperiode; (ii) indien van toepassing, we na ontvangst van de kennisgeving een redelijke kans krijgen om dergelijke Producten te onderzoeken en de Klant (indien deze daarom door ons wordt verzocht) deze Producten op onze kosten terugstuurt naar onze vestigingsplaats om het onderzoek daar te laten plaatsvinden; en (iii) we redelijkerwijs de bewering van de Klant dat de Producten defect zijn, verifiëren.  

8.5.2 Als het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor schending van de garanties in clausules 8.1 tot en met 8.3, stemmen we ermee in om naar eigen goeddunken een deel of delen van dergelijke Producten of Software die defect blijken te zijn, te repareren of te vervangen binnen de geldende Garantieperiode  Als alternatief kunnen we op elk moment, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om onze garantieverplichtingen hieronder na te komen door de retournering van een defect product of defecte software te accepteren in overeenstemming met de hierin uiteengezette voorwaarden en de aankoopprijs terug te betalen die door de klant is betaald, naar rato van de levensduur van de product- of softwarelicentieperiode.  

8.5.3 DE HIERBOVEN OMSCHREVEN RECHTSMIDDELEN ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT EN ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ELKE SCHENDING VAN DE BEPERKTE GARANTIES BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.1 TOT EN MET 8.3.

8.6 Correctie van gebreken tijdens de garantieperiode.  

8.6.1 Wij kunnen proberen defecten telefonisch of elektronisch te diagnosticeren en op te lossen. De Klant moet de probleembepaling, oplossing en procedure volgen die wij specificeren. Indien toepasselijk, kunnen we eisen dat een specifiek onderdeel naar het depot wordt teruggestuurd voor service of om te helpen bij het vaststellen van het probleem. Als we vaststellen dat er werkzaamheden op locatie nodig zijn, zal er een servicemonteur worden ingepland. Als de Klant om werk op locatie verzoekt terwijl een defect op afstand had kunnen worden verholpen, of als we reageren op de kennisgeving van de Klant van het defect en er geen defect wordt gevonden dat onder de toepasselijke garantie valt, hebben we recht op een vergoeding voor alle uitgevoerde werkzaamheden en kosten die wij maken op verzoek van de Klant tegen onze dan geldende standaardtarieven. Indien de Klant faalt beschikbare tools en apparatuur voor externe connectiviteit te installeren en te gebruiken voor directe probleemrapportage, probleembepaling en oplossing op afstand kan dit leiden tot een langere reactietijd en extra kosten voor de Klant.

8.6.2 Als we vaststellen dat Produncten waarvoor de Klant garantieservices niet gedekt zijn door de toepasselijke garantie, en we reparatiediensten of vervangingsonderdelen leveren die niet onder een dergelijke garantie vallen, is de Klant verantwoordelijk voor de betaling van all kosten voor het onderzoeken en reageren op dergelijke garantiedienstaanvragen tegen onze dan geldende tijd- en materiaaltarieven.

8.7 Disclaimer.  BEHALVE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK AF EN GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT PRODUCTEN EN SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN (A) VERHANDELBAARHEID; (B) GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; OF (C) TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ONDER DE WET OF VERORDENINGEN, HANDELSVERLOOP, PRESTATIEVERLOOP, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS. VERDER GARANDEREN WIJ NIET DAT DE FUNCTIES OMVAT IN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

9. Aansprakelijkheidsbeperking 

9.1 De rechtsmiddelen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant. Naar de voilledige strekking van de wet zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens de Klant voor winstderving, verlies van kansen, kosten en boetes en/of enige indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het ontwerp, de fabricage, de verkoop, de levering, de installatie, de service of het gebruik van onze producten of software. Wij aanvaarden geen, noch machtigen enige andere persoon om voor ons enige andere aansprakelijkheid op zich te nemen in verband met het ontwerp, de fabricage, de verkoop, de levering, de installatie, de service of het gebruik van onze Producten of Software.

9.2 Behoudens clausule 9.3, zal onze maximale totale aansprakelijkheid jegens de Klant voor verlies of schade met betrekking tot vorderingen, acties of procedures die voortvloeien uit het Contract, hetzij in contract, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, niet hoger zijn dan het totale bedrag van de prijs die door de Klant aan ons is betaald voor de Producten die aanleiding geven tot de claim waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.

9.3 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken voor opzet, opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of die van haar werknemers, agenten of onderaannemers, of zal de rechten, rechtsmiddelen of wettelijke aansprakelijkheid die op deze Voorwaarden van toepassing is met betrekking tot fraude.

9.4 De verjaringstermijn voor alle vorderingen, acties of procedures die voortvloeien uit het Contract, hetzij contractueel, door een verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, vloeit voort uit de toepasselijke wetgeving.

10. Naleving van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)


10.1 Wij zullen voldoen aan de Europese AEEA-regelgeving onder de volgende voorwaarden:

a) De Klant draagt de verantwoordelijkheid en kosten van transport (Incoterms 2020: DDP) van de afgedankte apparatuur naar het door ons aangewezen erkende AEEA-inzamelcentrum.

b) Wij dragen de verantwoordelijkheid en kosten met betrekking tot het verwijderen en de gegevensrapportage van afgedankte apparatuur.

c) Wij leven de Recupel-vereisten na.

11. Export

11.1 De Klant erkent dat de Producten en daarmee verbonden technologie (inclusief, maar niet beperkt tot, technische gegevens en informatie) onderworpen zijn aan toepasselijke exportregelgeving (inclusief maar niet beperkt tot die van de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of België), die bepaalde handelingen kan verbieden of beperken. De Klant hierbij verbindt zich ertoe om, direct of indirect, geen producten of aanverwante technologie te verkopen, over te dragen, door te geven, te exporteren of opnieuw te exporteren in strijd met de exportcontroleregels van de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of België. De Klant zal ons alle documentatie verstrekken die nodig is voor verzending van Producten naar het Leveringspunt.

11.2 Wij hebben het recht om de prestatie van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden te weigeren wanneer de uitvoering in strijd zou zijn met clausule 11.1.

12. Software en Copyright Materiaal

12.1 "Software" betekent de objectcodevorm van onze software en bijbehorende documentatie, inclusief maar niet beperkt tot alle besturings- of instrumentsoftware die bij het Product wordt geleverd.  Wij leveren Software onder afzonderlijke voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn bij ons verkrijgbaar en worden geacht door de Klant te zijn aanvaard bij levering van de Software.

12.2 Alle rechten op de Software blijven ons eigendom of dat van onze licentiegevers, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan de Klant zijn verleend in deze Voorwaarden of door andere overeenkomsten. De Klant krijgt slechts een beperkt recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. 

12.3 Tenzij anders gespecificeerd, mogen onze auteursrechtelijke werken (inclusief, maar niet beperkt tot software, firmware en gedrukte documentatie) niet worden gekopieerd, behalve voor archiefdoeleinden, ter vervanging van een defecte kopie of voor verificatie van programmafouten door de Klant.

12.4 Alle handleidingen die aan de klant worden verstrekt, zullen alleen in het Engels zijn.

13. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

13.1. Tijdens de prestaties onder het Contract kunnen we enkele noodzakelijke persoonsgegevens van de Klant verwerken en kan de Klant sommige persoonsgegevens van onze werknemers en zakenpartners verwerken.

13.2. Beide partijen verbinden zich ertoe te allen tijde de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en verbinden zich ertoe de veiligheid en bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

13.3. Alle persoonsgegevens en klantgerelateerde gegevens die in het kader van het contract worden uitgewisseld, worden door beide partijen uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze Voorwaarden zijn gedefinieerd. Beide partijen zullen de persoonsgegevens uitsluitend verkrijgen, verwerken en gebruiken voor de uitvoering van het Contract.

13.4. Beide partijen verklaren over alle vereiste beleidsregels, processen en procedures te beschikken die voldoen aan de bestaande wetgeving en aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.5. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het risico.

13.6. Elke partij kan de andere partij kosteloos benaderen met alle vragen met betrekking tot het verkrijgen, verwerken of gebruiken van haar persoonsgegevens.

13.7. De persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend doorgegeven aan andere bedrijven (bijv. expediteurs die zijn gecontracteerd om de Producten te leveren) in het kader van en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract. Er is geen ander geen recht om persoonsgegevens aan derden bekend te maken. In dit verband erkent en stemt de Klant ermee in dat zijn persoonsgegevens ook in het buitenland kunnen worden bekendgemaakt, op voorwaarde echter dat passende beschermingsmaatregelen worden genomen.

13.8. Beide partijen zullen de vertrouwelijkheid blijven garanderen en geen informatie bekendmaken, en zullen ervoor zorgen dat haar werknemers en de werknemers van een onderaannemer de vertrouwelijkheid zullen verzekeren en geen informatie die van vertrouwelijke aard 
is die van de andere partij is verkregen, vertrouwelijk houden en niet openbaar maken.

14. Diversen

14.1 Indien onder dit Contract gekocht, stemt de Klant ermee in IVD-producten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik van het Product zoals gedefinieerd in de documentatie en specificaties die bij een dergelijk Product zijn geleverd. Wanneer het product is gelabeld met "Alleen voor onderzoek" of een soortgelijke etiketteringsverklaring en niet is bedoeld voor gebruik in diagnostische procedures, erkent de Klant dat het product niet is goedgekeurd, vrijgegeven of in licentie is gegeven door de Amerikaanse Food and Drug Administration of een andere regelgevende instantie, buitenlands of binnenlands, voor enig specifiek beoogd gebruik, of het nu gaat om onderzoek, commerciële of diagnostische doeleinden.

14.2 De onder dit Contract verkochte Producten worden aan de Klant verstrekt in zijn capaciteit als eindgebruiker. Het is de Klant niet toegestaan producten te kopen voor wederverkoop. Ook, en zonder het voorgaande te beperken, zal de Klant (i) Producten niet overdragen, verkopen of anderszins distribueren aan derden, alleen of in combinatie met andere materialen, (ii) Producten niet wijzigen voor wederverkoop, of (iii) Producten niet gebruiken om commerciële producten te vervaardigen, in elk geval zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.3 Op het Contract (waaronder deze Voorwaarden) is het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om een vordering, geschil of kwestie van verschil te beslechten die kan voortvloeien uit of verband houdt met het Contract (met inbegrip van vorderingen tot verrekening of tegenvordering) of de rechtsverhouding die door het Contract tot stand is gekomen.  Het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten (CISG).

14.4 Geen van beide partijen is aansprakelijk of verantwoordelijk ten opzichte van de andere partij, noch worden zij geacht in gebreke te zijn gebleven of het Contract te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming of uitvoering van enige duur van het Contract (met uitzondering van eventuele verplichtingen tot betaling aan de andere partij hieronder) wanneer en voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit handelingen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de getroffen partij,  waaronder, maar niet beperkt tot: handelen of nalaten van de wederpartij; daden van God, waaronder overstroming, brand, aardbeving of explosie; verplichte of vrijwillige naleving van overheidsvoorschriften, verzoeken of acties; oorlog, invasie of vijandelijkheden (of de oorlog nu wordt verklaard of niet); terroristische dreigingen of daden, rellen of andere burgerlijke onrust; nationale noodsituatie; revolutie of opstand; epidemie of pandemie; uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot het personeel van een van beide partijen); beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders; onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van grondstoffen of leveringen van voldoende of geschikte kwaliteit; of telecommunicatiestoring of stroomuitval (elk een "Verschoonbare vertraging").

14.5 De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract assigneren, overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke vermeende overdracht van dergelijke rechten of verplichtingen zonder dergelijke toestemming is nietig.

14.6 Wanneer individuele bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig zijn, is de ongeldigheid beperkt tot deze bepalingen en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die het dichtst, op een geldige manier, aanleunt bij de economische betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.

14.7 Deze Voorwaarden mogen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangepast waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit deze Voorwaarden wijzigd, ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.

14.8 Het Contract is uitsluitend ten behoeve van de partijen hierbij en hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden en niets hierin, expliciet of impliciet, is bedoeld of zal aan geen enkele andere persoon of entiteit enig wettelijk of billijk recht, voordeel of rechtsmiddel van enige van welke aard dan ook op grond van of op grond van deze Voorwaarden geven.
  

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.