Skip to main content
Menu
US

Revvitys generelle salgsbetingelser

1. anvendbarhet ; Inngåelse av en kontrakt

1.1 Disse salgsvilkårene og -betingelsene (disse "Vilkårene") er de eneste vilkårene som regulerer salg av instrumenter, maskinvare og forbruksvarer ("Produkter") av oss til kjøperen av våre Produkter ("Kunden"). Disse vilkårene og tilhørende tilbud, salgsbekreftelse, konnossement og/eller fakturadokument (samlet "Kontrakten") omfatter hele avtalen mellom kunden og oss, og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser, avtaler, representasjoner og garantier, og kommunikasjon, enten skriftlig eller muntlig.  Disse vilkårene har forrang foran alle forhåndstrykte, standardvilkår eller andre vilkår som er angitt i (i) kundens innkjøpsordre eller ethvert annet dokument som benyttes for å bestille produkter, og/eller (ii) tredjeparts innkjøpsplattform, som herved avvises og ansees ugyldig. Oppfyllelse av kundens ordre utgjør ikke aksept av noen av kundens vilkår og betingelser og tjener ikke til å modifisere eller endre disse vilkårene, og kundens vilkår og betingelser avvises uttrykkelig. Kundens aksept av et tilbud er uttrykkelig underlagt Kundens samtykke til disse Vilkårene, og Kundens samtykke til disse Vilkårene skal ansees som endelig ved Kundens innsending av bestillingen til oss. 

2. Priser

2.1 Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er alle pristilbud kun gyldige i tretti (30) dager. Våre priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter som skal betales i opprinnelig leveringsland. Med mindre annet er oppgitt, vil kostnadene for distribusjon, frakt, håndtering og/eller installasjon legges til prisen med de priser som er gyldige på forsendelsesdatoen.  .   Prisene kan endres på grunn av spesifikasjoner, mengde, råvarer, produksjonskostnader, forsendelsesordninger (inkludert og uten begrensning, frakt utenfor det opprinnelige leveringslandet), kundens forsinkelser i leveransen eller andre vilkår som ikke var en del av det opprinnelige tilbudet.    

2.2 Alle bestillinger kan, når de er plassert, ikke kanselleres med mindre vi skriftlig samtykker til en slik kansellering, og kunden betaler gjeldende avbestillings- og/eller lagerutgifter.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Kunden skal betale alle fakturerte beløp innen tretti (30) dager etter vår fakturadato. Betalinger skal gjøres direkte til oss uten fradrag. 

3.2 I tilfelle kunden misligholder betalingen, har vi rett til å belaste forsinkelsesrenter etter lovbestemt høyeste sats. Krav på renter berører ikke andre rettigheter eller rettsmidler vi måtte ha. 

3.3 Motregning eller anvendelse av tilbakeholdelsesrett som følge av motkrav fra Kunden som er omstridt av oss og ikke res judicata, er ekskludert. Anvendelse av enhver tilbakeholdelsesrett er også ekskludert når motkrav fra kunden ikke oppstår som følge av Kontrakten.

4. Inspeksjon og Aksept

4.1 Kunden skal inspisere produkter umiddelbart etter mottak, og skal innen fem (5) virkedager etter mottak ("inspeksjonsperioden") gi oss skriftlig beskjed om ethvert krav om mottatte produkter som ikke er i samsvar med kravene. "Ikke-samsvarende produkter" betyr kun følgende: (i) Mottatt produkt er annerledes enn spesifisert i kundens innkjøpsordre; eller (ii) produktet er synlig skadet. Kunden anses å ha akseptert produkter med mindre kunden gir beskjed til Revvity som angitt her og fremlegger bevis som kreves av Revvity. Hvis kunden mottar produkter der mangler eller avvik ikke er synlige ved første undersøkelse, eller ikke blir oppdaget før etter at inspeksjonsperioden er gått, skal slike produkter være underlagt garantien angitt i avsnitt 8 nedenfor.

4.2 Hvis Kunden underretter Revvity om eventuelle ikke-samsvarende produkter skriftlig innen inspeksjonsperioden, skal Revvity etter eget skjønn (i) erstatte slike ikke-samsvarende produkter, eller (ii) kreditere eller tilbakebetale betalingene som er gjort for slike ikke-samsvarende produkter.  Revvity vil gi kunden et returautorisasjonsnummer som må være inkludert i returemballasjen for at en retur skal bli akseptert.  Kunden skal sende, for vår regning, ikke-samsvarende produkter til anlegget som er utpekt av oss. Hvis vi benytter vårt alternativ til å erstatte ikke-samsvarende produkter, skal vi, etter å ha mottatt kundens forsendelse av ikke-samsvarende produkter, sende de erstattede produktene til kunden til leveringspunktet (som definert i punkt 5.2 nedenfor).  Kunden erkjenner og godtar at rettsmidler som er angitt i denne seksjonen, er kundens eksklusive rettsmidler for levering av ikke-samsvarende produkter. Kunden er ansvarlig for påfyllingsgebyrer i tilfelle produkter returneres til oss som ikke er Ikke-samsvarende produkter.

4.3 Med unntak av det som er gitt i kontrakten, har kunden ingen rett til å returnere produkter til Revvity.

5. Levering, pakking og risiko for tap

5.1 Alle bestillinger vil bli levert avgiftsbetalt destinasjon (DDP - Incoterms 2010), og kan omfatte frakt- og ekspedisjonsgebyr for å dekke kostnadene ved henting, transport, forsikring og levering. 

5.2 Levering av produktene skal skje på gatenivå, inngangsdør hos kundens lokaler eller hvilken som helst annen adresse spesifisert i kontrakten (“Leveringssted”).

5.3 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i kontrakten, er alle leverings- og forsendelsesdatoer omtrentlige og underlagt vår tilgjengelighetsplan.  Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å oppfylle den angitte leveringsdatoen (e).  Vi er imidlertid ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av de oppgitte leveringsdatoene eller for forsinkelser i ytelsen under kontrakten forårsaket av en unnskyldelig forsinkelse (som definert i paragraf 14.4). Kunden vil bli informert om begynnelsen og slutten på unnskyldelige forsinkelser så snart det er praktisk mulig.

5.4 Vi kan foreta delvis forsendelse av produkter, underlagt våre interne prosedyrer og godkjenninger. 

6. Avgifter

6.1 Kunden er ansvarlig for betaling av alle avgifter som kan bli vurdert eller pålagt på eller på grunn av produktene som selges til Kunden, inkludert, og uten begrensning av, all merverdiavgift og andre avgifter.

6.2 Hvis kunden hevder at en transaksjon ikke er underlagt slike avgifter,   eller at vi ikke er pålagt å kreve inn slike avgifter, skal kunden gi oss all dokumentasjon som er nødvendig for å understøtte et slikt krav og la oss dokumentere enhver beslutning vi måtte foreta for ikke å kreve inn slike avgifter. Kunden har fullt ansvar for, og skal holde oss skadesløse mot påløpte utgifter, eller handlinger som kan oppstå som et resultat av vår avhengighet av kundens uttalelser og dokumenter.

7. Installasjon og klargjøring

7.1 Installasjon av produkter skal være inkludert i kjøpesummen for produktene kun hvis det er uttrykkelig angitt i kontrakten. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i kontrakten, vil installasjon av produkter bare bli utført i det land hvor den opprinnelige leveransen ble foretatt.  

7.2 Det er kundens ansvar å forberede passende miljøforhold på nettstedet, og å tilby de nødvendige tjenestene så lenge installasjonen pågår, inkludert alt som kreves for å pakke ut og transportere produktene til riktig sted hvor de skal brukes. Unnlatelse av å gjøre dette vil resultere i en serviceavgift fra oss for å dekke tapt tid for vårt servicepersonell. Hvis installasjon av produkter skal utføres på en kundes datasystem, har kunden det fulle ansvaret for å utføre tilstrekkelig sikkerhetskopiering av data for å bevare integriteten til eksisterende data.  .  Hvis Revvity ikke er i stand til å utføre installasjon innen tre (3) måneder etter et produkts leveringsdato som et resultat av kundens manglende forberedelse av stedet etter behov, er kunden ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med en slik forsinkelse, inkludert, og uten begrensning, all nødvendig maskinvare, programvare og fastvareoppdateringer.  Forsinkelse av installasjonen forlenger ikke den avtalte garantiperioden.

7.3 Kunden forplikter seg herved til å holde sine lokaler i sikker tilstand, og å overholde alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter som regulerer helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Kunden aksepterer herved det fulle ansvaret for skade på, eller ansvar som måtte oppstå som følge av arbeid utført av vårt servicepersonell mens de er i kundens lokaler, bortsett fra i den grad dette utelukkende skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig oppførsel fra vårt servicepersonell.

7.4 Installasjon av produkter blir fakturert på grunnlag av medgått tid og forbrukte materialer med mindre annet er avtalt skriftlig med kunden. Vi vil belaste gjeldende timepris for arbeid, reise- og ventetid, samt eventuelle tilleggskostnader som er identifisert i kontrakten.

7.5 Kunden skal gi oss skriftlig aksept for installasjon av produkter. Aksept skal anses å være gitt dersom kunden ikke har gitt oss en slik skriftlig aksept innen to (2) uker etter fullføring av installasjonen, og innen den tid ikke har rapportert om noen mangler ved installasjonen.

8. Begrenset garanti

Garantiene fastsatt i denne Seksjon 8 er de eneste og eksklusive garantiene som gis for produkter som er kjøpt nedenfor, og gjelder bare for Kunden som den opprinnelige kjøperen.  "Garantiperioden" skal være den perioden garantien er gyldig for som spesifisert for hver av garantiene listet opp nedenfor.

8.1 Instrumenter.  Revvity garanterer at deres Instrumentprodukter i det vesentlige vil være i samsvar med Revvitys publiserte spesifikasjoner som gjelder fra forsendelsesdatoen og vil være uten mangler i materialer og utførelse når de utsettes for normal, riktig og tiltenkt bruk, bortsett fra at det ikke gis noen garanti for brukte, overhalte eller tidligere eide produkter.  Med mindre en annen periode er spesifisert i det gjeldende tilbudet, skal garantiperioden være (i) ett (1) år fra dato for levering til kunden, eller (ii) hvis produktet krever installasjon av våre sertifiserte serviceingeniører, den tidligere (x) ett (1) årsgarantien fra dato for installasjon, eller (y) femten (15) måneder fra den dato vi sender produktet til kunden.  Denne garantien gjelder kun for produkter i det landet hvor den opprinnelige leveransen ble utført.  

8.1.1 Reservedeler.  Deler som byttes ut under en garantireparasjon, kan beholdes av Revvity og skal være Revvitys eksklusive eiendom ved reparasjon eller utskifting.  Vi garanterer erstatningsdeler i (i) gjenværende del av den opprinnelige garantiperioden for Produktet der delen er installert eller (ii) nitti (90) dager fra utskiftningsdatoen.  Denne garantien gjelder bare for deler installert av oss eller en tredjepart autorisert av oss.

8.2 Reagenser, forbruksvarer og andre varer.  For Produkter som er forbruksvarer, reagenser eller andre varer, garanterer vi at alle slike produkter på forsendelsesdato er i samsvar med våre publiserte spesifikasjoner.  Med mindre annet er angitt i produktdokumentasjonen, tilbudet eller prislisten, skal garantiperioden være som den tidligere på: (a) tretti (30) dager fra leveringsdatoen for slike produkter; (b) utløps- eller "bruk innen"-datoen som er oppført på produktet; (c) halveringstiden til radioisotopen i produktet; eller (d) produktets spesifiserte antall bruksområder.  Denne garantien er bare gyldig hvis slike produkter lagres i samsvar med våre instruksjoner og brukes i samsvar med de publiserte spesifikasjonene.   

8.2.1  Tilpassede reagenser . Revvity skal bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å oppfylle alle spesifikasjoner som kunden ber om for produkter levert i henhold til kundetilpasset merking/syntesetilbud og forespørselens art.

8.3 Programvare og fastvare .  Vi garanterer at programvare (som definert i paragraf 12.1 nedenfor), enten den er innebygd i et produkt eller lisensiert separat, og firmware i det vesentlige inneholder funksjonaliteten som er beskrevet i programhåndbøkene våre, og når den er riktig installert og betjent på en datamaskin som oppfyller spesifikasjonene spesifisert der, i det vesentlige vil utføre i samsvar med dette; forutsatt at vi imidlertid ikke garanterer at driften av prosessoren, programvaren eller firmwaren vil være uavbrutt eller feilfri.  Garantiperioden skal være nitti (90) dager fra leveringsdatoen.

8.4 Unntak.  Følgende er unntatt fra garantiene i punkt 8.1 til 8.3:

8.4.1 Et produkts tap, skade, mangel eller manglende utførelse på grunn av: (i) installasjon, modifikasjon, kalibrering, reparasjon eller service på produktet, inkludert men ikke begrenset til modifikasjoner, reparasjoner eller service av maskinvare , firmware eller programvare innlemmet i eller koblet til produktet, ikke utført av oss eller en tredjepart autorisert av oss; (ii) eventuelle ulykker som oppstår på kundens nettsted, inkludert men ikke begrenset til, ulykker som er forårsaket av flom, brann eller andre handlinger av naturen; (iii) uaktsomhet eller forsettlig oppførsel fra kunden eller en tredjepart; (iv) enhver flytting av et produkt til et annet sted enn stedet for den opprinnelige installasjonen, med mindre en slik flytting utføres av oss; (v) feil eller utilstrekkelig vedlikehold; (vi) maskinvare, programvare, grensesnitt, reagenser, deler, forbruksvarer eller andre forsyninger levert av kunden eller tredjepart; (vii) enhver kombinasjon eller bruk av produktene med inkompatibelt utstyr eller tilleggsprodukter som kan være koblet til slike produkter; (viii) bruk eller drift av et produkt: (a) utenfor gjeldende produktspesifikasjoner, eller (b) i strid med brukerhåndboken som følger med produktet; eller (ix) feil forberedelse av nettstedet.

8.4.2 Vi gir ingen garantier for tredjepartsproduserte produkter.  I den grad det er lovlig tillatt, vil vi videreføre kunden garantier fra en tredjepartsprodusent til kunden.   
 
8.4.3 Alle forbruksvarer eller komponenter som vedlikeholdes av kunden, inkludert og uten begrensning, kromatografikolonner, filamenter, energikilder, lamper, forsterkerrør, grafittrør, prøvecelleholdere, brenner- og ovnkamre, forstøver, gjenstander i prøvebanen, ventiler , tips og slanger, andre lignende deler med begrenset levealder som det er referert til i produktets gjeldende bruksanvisning, eller andre gjenstander som skal erstattes av en kunde.

8.5 Rettsmidler

8.5.1 Vi skal ikke holdes ansvarlig for brudd på garantiene i punkt 8.1 til 8.3 med mindre: (i) kunden gir oss en skriftlig melding og en rimelig beskrivelse av de defekte produktene i løpet av den gjeldende garantiperioden; (ii) hvis det er aktuelt, vi får en rimelig mulighet etter å ha mottatt varselet til å undersøke slike produkter, og kunden (hvis vi krever det) returnerer returnerer slike produkter til vårt forretningssted for vår regning slik at undersøkelsen kan finne sted der; og (iii) vi med rimelighet bekrefter kundens påstand om at produktene er mangelfulle.  

8.5.2 Som kundens eneste og eksklusive erstatning for brudd på garantiene i punkt 8.1 til 8.3, er vi enige om at vi enten reparerer eller erstatter, etter vårt eget valg, enhver del av slike produkter eller programvare som måtte vise seg å være defekt innen den gjeldende garantiperioden.  Alternativt kan vi når som helst, etter eget skjønn, velge å fullføre våre garantiforpliktelser nedenfor ved å godta retur av ethvert defekt produkt eller programvare i henhold til vilkårene angitt her og tilbakebetale kjøpesummen som er betalt av kunden, vurdert til varigheten av produkt- eller programvarelisensperioden.  

8.5.3 BOTEMIDLENE SOM ER ANGITT OVENFOR SKAL VÆRE KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE BOTEMIDLER OG VÅRT FULLE ANSVAR FOR EVENTUELLE BRUDD PÅ DE BEGRENSEDE GARANTIER ANGITT I KLAUSULENE 8.1 TIL 8.3.

8.6 Korrigering av mangler i garantiperioden.  

8.6.1 Vi kan prøve å diagnostisere og løse feil over telefon eller elektronisk. Kunden må følge problemfastsettelsen, løsningen og prosedyren som vi spesifiserer. Hvis det er aktuelt, kan vi kreve at en bestemt del returneres til depotet for service eller for hjelp til å finne problemer. Hvis vi finner ut at det kreves arbeid på stedet, vil en servicetekniker bli sendt. Hvis kunden ber om arbeid på stedet når en mangel kunne ha blitt utbedret eksternt, eller hvis vi svarer på kundens varsel om mangel og ingen mangler som dekkes av den gjeldende garantien blir funnet, har vi rett til kompensasjon etter våre gjeldende standardpriser for alt utført arbeid, samt kostnader vi pådrar oss på grunn av kundens forespørsel. Unnlatelse av å installere og bruke tilgjengelige fjerntilkoblingsverktøy og utstyr for direkte problemrapportering, ekstern problembestemmelse og -løsning kan føre til økt responstid og ekstra kostnader for kunden.

8.6.2 Hvis vi finner ut at produkter som kunden ber om garantiservice på ikke dekkes av gjeldende garanti, og vi tilbyr reparasjonstjenester eller reservedeler som ikke dekkes av slik garanti, skal kunden være ansvarlig for å betale alle kostnader for å undersøke og svare på slik garantiserviceforespørsel til våre gjeldende time- og materialpriser.  

8.7 Ansvarsfraskrivelse .  BORTSETT FRA DET SOM ER ANGITT OVENFOR, OG INNTIL DET MAKSIMALT TILLATTE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS UTTRYKKELIG OG GIR INGEN ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTER OG PROGRAMVARE, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING ENHVER GARANTI FOR (A) SALGBARHET; (B) EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL; ELLER (C) MOT BRUDD PÅ EN TREDJEPARTS  INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT I LOV ELLER VEDTEKT, VED HANDEL, I DRIFT, ELLER PÅ ANNEN MÅTE. VIDERE GARANTERER VI IKKE AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE KUNDENS KRAV, ELLER AT FEIL I PROGRAMVAREN BLIR KORRIGERT.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Botemidlene gitt i disse vilkårene er kundens eneste og eksklusive botemidler. Vi er ikke ansvarlig overfor kunden for direkte eller indirekte tap eller følgetap (som tap av fortjeneste, tap av muligheter, kostnader og bøter), enten de er basert på kontrakt, uriktig fremstilling, erstatning (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, som skyldes design, produksjon, salg, levering, installasjon, service eller bruk av våre Produkter eller Programvare. Vi påtar oss ikke, og autoriserer heller ikke noen annen person til å påta seg noe annet ansvar i forbindelse med design, produksjon, salg, levering, installasjon, service eller bruk av våre produkter eller programvare.

9.2 Med forbehold for paragraf 9.3, skal vårt samlede ansvar overfor Kunden for ethvert tap eller skade i forbindelse med krav, handlinger eller prosedyrer som oppstår som følge av Kontrakten, enten det er i kontrakt, uriktig fremstilling, tort (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, ikke overstige den totale prisen som kunden betalte oss for produktene som gir opphav til kravet som ansvaret er basert på.

9.3 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense noen av partenes ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller deres ansatte, agenter eller underleverandører  , eller utelukke eller begrense en parts rettigheter, rettsmidler eller ansvar i henhold til lovgivningen som regulerer disse Vilkårene hva hjelder svindel av enhver art.

9.4 Foreldelsesfristen for krav, handlinger eller prosedyrer som oppstår som følge av kontrakten, enten det er i kontrakt, uriktig fremstilling, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, er tre (3) år fra datoen da søksmålet oppsto.

10. Overholdelse av WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)


10.1 Vi vil overholde den europeiske WEEE-forskriften under følgende betingelser:

a) Kunden bærer ansvaret og kostnadene for transport (Incoterms 2010: DDP) av avfallsutstyr til det autoriserte WEEE-oppsamlingssenteret som er angitt av oss.

b) Vi bærer ansvaret og kostnadene knyttet til avhending og datarapportering av avfallsutstyr.

11. Eksport

11.1 Kunden erkjenner at produktene og relatert teknologi (inkludert, men ikke begrenset til, tekniske data og informasjon) er underlagt gjeldende eksportbestemmelser (inkludert men ikke begrenset til de fra USA, EU og/eller Norge), som kan forby eller begrense visse operasjoner. Kunden forplikter seg herved til ikke, direkte eller indirekte, å selge, overføre, eksportere eller reeksportere produkter eller relatert teknologi i strid med eksportkontrollbestemmelsene i USA, EU og/eller Norge. Kunden skal gi oss all dokumentasjon som er nødvendig for forsendelse av produkter til leveringsstedet.

11.2 Vi har rett til å nekte oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene der atferd bryter klausul 11.1.

12. Programvare og copyright-materiale

12.1 Software “Programvare” betyr objektkodeformen til programvaren vår og dokumentasjon relatert til den, inkludert uten begrensning kontroll- eller instrumentprogramvare som følger med produktet.  Vi leverer programvare kun under separate vilkår og betingelser. Slike vilkår og betingelser er tilgjengelige fra oss og anses å være akseptert av kunden ved levering av programvaren.

12.2 Alle rettigheter i programvaren forblir hos oss eller lisensgiverne våre, i den grad de ikke uttrykkelig er gitt til kunden i disse vilkårene eller i andre avtaler. Kunden skal kun gis en begrenset rett til å bruke programvaren i samsvar med Vilkårene og betingelsene som gjelder for den.
 
12.3  Med mindre annet er spesifisert, kan copyright-verkene våre (inkludert, og uten begrensning, programvare, firmware og utskrevet dokumentasjon) ikke kopieres bortsett fra for arkivformål, for å erstatte en defekt kopi eller for programverifisering av kunden.

12.4 Alle håndbøker som leveres til kunden skal kun være på engelsk.

13. Databeskyttelsesforskrift og konfidensialitet

13.1 Mens vi utfører under kontrakten, kan vi behandle nødvendige personlige data om kunden, og kunden kan behandle enkelte personlige data om våre ansatte og forretningspartnere.

13.2 Begge parter forplikter seg til til enhver tid å overholde gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse, og er forpliktet til å sikre sikkerheten og beskyttelsen av de behandlede personopplysningene.

13.3 Alle personopplysninger og kunderelaterte data som utveksles i forbindelse med kontrakten, vil utelukkende bli brukt av begge parter til de formål som er definert i disse vilkårene. Begge parter vil bare innhente, behandle og bruke personopplysningene for gjennomføring av kontrakten.

13.4 Begge parter erklærer at de har alle nødvendige personvernregler, prosesser og prosedyrer som er i samsvar med gjeldende lovgivning og som oppfyller kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen.

13.5 Begge parter har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som passer til risikoen.

13.6 Hver part kan henvende seg til den andre parten gratis med spørsmål angående innhenting, behandling eller bruk av deres persondata.

13.7 Kundens personlige data vil kun bli videreformidlet til andre selskaper (f.eks. spedisjonsselskaper som er kontrahert for å levere produktene) i sammenheng med, og i den grad det er nødvendig for, gjennomføring av kontrakten. Ellers vil det ikke være noen rett til å utlevere personopplysninger til tredjeparter. Innenfor denne sammenhengen erkjenner kunden og godtar at personopplysningene også kan oppgis utenlands, forutsatt at korrekte tiltak for beskyttelse blir iverksatt.

13.8 Begge parter vil bevare taushet om, og sikre at de ansatte, og de ansatte hos enhver underleverandør bevarer taushet om og ikke avslører informasjon av konfidensiell karakter innhentet fra den andre parten.

14.Diverse

14.1 Hvis kjøpt herunder, godtar kunden å bruke IVD-produkter i samsvar med produktets tiltenkte bruk som definert i dokumentasjonen og spesifikasjonene som følger med et slikt produkt. Når produktet er merket For Research Only (Kun til forskningsbruk) eller en lignende merkingserklæring, og ikke er til bruk i diagnostiske prosedyrer, erkjenner kunden at produktet ikke er godkjent, klarert eller lisensiert av United States Food and Drug Administration eller noen annen godkjenningsmyndighet, enten utenlandske eller innenlandske, for noen spesifikk tiltenkt bruk, enten det gjelder forskning, kommersiell eller diagnostisk.

14.2 Produkter som selges herunder leveres til kunden som sluttbruker. Kunden har ikke lov til å kjøpe produkter for videresalg. Videre, og uten begrensning av det foregående, skal kunden ikke (i) overføre, selge eller på annen måte distribuere produkter til noen tredjepart, enten det er alene eller i kombinasjon med annet materiale, (ii) endre produkter for videresalg, eller (iii) bruke produkter for å produsere kommersielle produkter, i hvert tilfelle uten vår forutgående skriftlige godkjenning.

14.3 Kontrakten (inkludert disse vilkårene) skal styres av, tolkes og tre i kraft i samsvar med norsk lov.  Domstolene i Norge  skal ha enekompetanse til å avgjøre ethvert krav, tvist eller spørsmål om forskjell som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med kontrakten (inkludert krav om motregning eller motkrav), eller det rettslige forholdet etablert av kontrakten.  FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er ekskludert (CISG).

14.4 Ingen av partene skal være ansvarlige eller ansvarlige overfor den andre parten, eller anses å ha misligholdt eller brutt kontrakten for manglende eller forsinket oppfyllelse eller gjennomføring av noen kontraktperiode (bortsett fra forpliktelser til å foreta innbetalinger til den andre part herunder) når og i den grad slik svikt eller forsinkelse er forårsaket av, eller skyldes handlinger eller omstendigheter utenfor den berørte partens rimelige kontroll, inkludert, og uten begrensning: handlinger eller unnlatelser fra den andre parten; handlinger av Gud, inkludert flom, brann, jordskjelv eller eksplosjon; obligatorisk eller frivillig overholdelse av statlige forskrifter, forespørsler eller handlinger; krig, invasjon eller fiendtligheter (enten krig erklæres eller ikke); terrortrusler eller handlinger, opprør eller annen sivil uro; nasjonal nødsituasjon; revolusjon eller opprør; epidemi eller pandemi; lockouts, streiker eller andre arbeidskonflikter (uansett om det gjelder noen av partene); begrensninger eller forsinkelser som påvirker transportører; manglende evne eller forsinkelse i å skaffe råvarer eller forsyninger av tilstrekkelig eller passende kvalitet; eller telekommunikasjonssvikt eller strømbrudd (hver av disse en "unnskyldelig forsinkelse").

14.5 Kunden kan ikke tildele, overføre eller delegere noen av sine rettigheter eller forpliktelser under kontrakten uten vårt forutgående skriftlige samtykke, og enhver tilsynelatende tildeling av slike rettigheter eller forpliktelser uten slikt samtykke skal være ugyldig.

14.6 Når individuelle bestemmelser i disse vilkårene er ugyldige, skal ugyldigheten være begrenset til angjeldende bestemmelse, og den ugyldige bestemmelsen skal erstattes med en som på en gyldig måte kommer nærmest den økonomiske betydningen og formålet med den ugyldige bestemmelsen.

14.7 Disse vilkårene kan bare endres eller modifiseres skriftlig og endringen skal signeres av en autorisert representant for hver part.

14.8 Kontrakten er utelukkende for partene her og deres respektive etterfølgere og tillatte oppdrag, og ingenting her, verken uttrykkelig eller underforstått, er ment å skulle gi noen annen person eller enhet noen juridisk eller rimelig rett, fordel eller avhjelp av hvilken som helst art under, eller på grunn av, disse vilkårene.

Questions?
We’re here to help.

Contact us

Please note that product labeling (such as kit insert, product label, and kit box) may be different compared to the company branding. Please contact your local representative for further details.